Reklama

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach
poniedziałek, 20 maja 2019 09:01

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy powszechne.

Najbardziej rozbudowane zagadnienie prawne dotyczyło grupowych polis na życie z UFK (sygn. akt: III CZP 107/18). Pytanie zostało skierowane do SN przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. (II Ca 1001/18).* Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytania prawne, ponieważ nie zostały spełnione ustawowe przesłanki wymagane dla udzielenia odpowiedzi. Pytania były bowiem zadane w taki sposób, że SN odpowiadając na nie w istocie zastąpiłby Sąd Okręgowy w wydaniu rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto stan faktyczny sprawy nie został w sposób wystarczający ustalony przez Sąd Okręgowy. Sąd Najwyższy stwierdził także, że pytania 1 i 2 dotyczą stosowania tzw. klauzul generalnych, których zastosowanie powinno mieć miejsce indywidualnie w każdej sprawie, a nie w sposób ogólny w drodze przedstawienia SN zagadnień prawnych.

Druga ze spraw (III CZP 86/18 dotyczyła odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. SN zostało zadane pytanie o następującej treści „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dojdzie do sprzedaży pojazdu bez uprzedniej naprawy przywracającej ten pojazd w pełni do stanu sprzed powstania szkody, poszkodowanemu nadal przysługuje roszczenie o odszkodowanie odpowiadające równowartości hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, w sytuacji gdy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie i cena uzyskana ze sprzedaży przewyższają wartość rynkową pojazdu sprzed szkody?”.

Warto przypomnieć, że 7 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy odniósł się do pięciu identycznych zagadnień prawnych skierowanych do niego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. SN stwierdził wówczas, że odpowiedź na tak sformułowane pytania jest oczywista, gdyż w jego orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Przyjęto również, że odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa, która została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma istotnego znaczenia.

***
*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: SN, gu.com.pl)


 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook