Reklama

Skarga nadzwyczajna w sprawie roszczeń doradcy odszkodowawczego
wtorek, 30 kwietnia 2019 08:45

Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 89 par. 1 i 2 ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Skarga dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie roszczeń doradcy odszkodowawczego nieposiadającego uprawnień pełnomocnika profesjonalnego.

Powód prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług odszkodowawczych skierował do sądu pozew o zapłatę kwoty 11 734,23 zł przeciwko dwójce swoich klientów. Wskazał, że zawarł z nimi umowę o dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych w związku ze śmiercią ich syna. Na jej mocy mężczyzna miał uzyskać 30% od wypłaconych pozwanym świadczeń, nie mniej jednak niż 1 tys. zł.

Sąd Rejonowy (SR) w Białymstoku wskazał, że powód, nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego, nie mógł zobowiązać się do świadczenia pomocy pozwanej na etapie postępowania sądowego i żądać z tego tytułu wynagrodzenia. Nie przedstawił też dowodów w kwestii czynności, które miał podejmować na rzecz pozwanych. SR wskazał, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji pełnomocnika otrzymał ustanowiony z urzędu radca prawny. Wyrokiem z 18 października 2016 r. sąd zasądził od pozwanego małżeństwa 516,4 zł, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo.

Jednak rozpatrujący apelację powoda Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z 22 lutego 2017 r. zmienił to rozstrzygnięcie i zasądził na jego rzecz od pozwanych żądaną pierwotnie kwotę. Z werdyktem SO nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia, skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego, który zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Wskazał, że SO dopuścił się naruszenia prawa materialnego w postaci art. 58 kodeksu cywilnego poprzez jego błędną wykładnię. W ocenie zastępcy Prokuratora Generalnego umowy zawarte przez powoda prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług odszkodowawczych są sprzeczne z prawem o adwokaturze oraz ustawą o radcach prawnych. Powód, nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego, nie mógł bowiem zobowiązać się do świadczenia pomocy pozwanym na etapie postępowania sądowego i żądać z tego tytułu wynagrodzenia. Z uwagi na brak ekwiwalentności świadczenie to narusza zasady współżycia społecznego.

Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji powoda.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do SN została wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 16 czerwca 2018 roku. Art. 89 noweli przewiduje, że skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej wynosi pięć lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, natomiast  w przypadku skierowania kasacji albo skargi kasacyjnej – roku od dnia ich rozpoznania.

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
(AM, źródło: Prokuratura Krajowa)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook