Reklama

KNF: Składka jednorazowa ma coraz mniejsze znaczenie
piątek, 26 kwietnia 2019 08:50

Spada znaczenie składki jednorazowej w portfelach zakładów ubezpieczeń na życie. Wolno, lecz zauważalnie rosną przychody ze składek w życiowych umowach grupowych. Wśród inwestorów zagranicznych prym wiedzie kapitał austriacki – takie wnioski płyną z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń w 2018 roku”.

Z danych zawartych w opracowaniu KNF wynika, że ubiegłoroczne przychody ubezpieczycieli wyniosły 79,57 mld zł – o 3,79 mld zł (4,55%) mniej niż w 2017 r. Główną pozycją w ich strukturze jest składka przypisana brutto (78,13% przychodów ogółem). Na koniec 2018 roku wyniosła ona 62,17 mld zł i była o 0,27% (0,17 mld zł) niższa niż w roku poprzednim. W dziale I nastąpił spadek składki o 11,63%, natomiast w dziale II wzrost o 7,11%.

Duży spadek składki jednorazowej

Z danych zebranych przez nadzór wynika, że firmy z działu I zebrały z ubezpieczeń grupowych 8,32 mld zł, a z tytułu indywidualnych – 13,39 mld zł. W stosunku do 2017 r. składka w pierwszym segmencie wzrosła o 0,06 mld zł, a w drugim zmniejszyła się o 2,9 mld zł. Wzrost przypisu z „grupówek” wykazało 14 zakładów, natomiast składka indywidualna zwiększyła się jedynie w 9 towarzystwach. 8 spośród 26 ubezpieczycieli życiowych posiadało powyżej 50% udziału składki z ubezpieczeń grupowych w swoim portfelu. Ubiegłoroczny przypis z tytułu wpłat jednorazowych osiągnął poziom 5,26 mld zł i zmniejszył się o 2,92 mld zł r/r. Z kolei składka okresowa sięgnęła 16,45 mld zł (+0,08 mld zł r/r). Wzrost składki jednorazowej wykazało jedynie 5 zakładów, a okresowej – 13 firm. Tylko 6 ubezpieczycieli posiadało powyżej 50% udziału składek jednorazowych w całym portfelu (8 w 2017 r.).

Odszkodowania główną częścią kosztów

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w 2018 roku wyniosły 73,01 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (57,08%) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (22,27%). W u.br. towarzystwa majątkowe wypłaciły w ujęciu brutto 41,68 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się o 1,84 mld zł, czyli o 4,61%. Według „Raportu”, wskaźnik szkodowości na udziale własnym działu II spadł w porównaniu z rokiem poprzednim z 62,25% do 61,14%. Oznacza to, iż zakłady non-life przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 61,14% składki zarobionej na udziale własnym.

Wzrost wyniku technicznego zasługą działu II

Zysk techniczny rynku uplasował się na poziomie 6,03 mld zł (+18,12% r/r). Autorzy dokumentu zastrzegają, że choć wzrost odnotowano w obu działach, jednak wpływ na tę poprawę miały głównie wyniki sektora majątkowego. O poprawie jego wyniku technicznego zdecydował wzrost w czterech grupach: grupie 3 (autocasco) – o 0,37 mld zł, w grupie 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami) – o 0,24 mld zł, w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych) – o 0,11 mld zł oraz w grupie 10 (OC komunikacyjne) – o 0,08 mld zł. KNF wskazuje, że wzrost zysku technicznego w ubezpieczeniach komunikacyjnych spowodowany był głównie wzrostem składki przypisanej, przy spadku udziału reasekuratorów w składce przypisanej brutto oraz zmniejszeniu zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto, czyli wyższą składką zarobioną na udziale własnym uzyskaną za IV kwartały 2018 r. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei wzrost w grupie 8 był w głównej mierze przyczyną spadku odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym oraz wzrostu składki zarobionej na udziale własnym. Natomiast poprawa rentowności w grupie 9 wynikała głównie ze wzrostu składki przypisanej oraz spadku zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto.

Dominacja kapitału austriackiego

Z danych zebranych przez KNF wynika ponadto, że wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń na koniec ub.r. wyniosła 4 mld zł (1,75 mld zł dziale I oraz 2,25 mld zł w dziale II), co stanowiło 64,06% łącznych kapitałów podstawowych sektora ubezpieczeń (59,8% w dziale I oraz 67,81% w dziale II). Zagraniczny kapitał ma dominującą pozycję w przypadku 39 krajowych zakładów ubezpieczeń (odpowiednio 19 i 20). Ze względu na pochodzenie wśród inwestorów z 13 krajów dominował kapitał austriacki (inwestycje w 8 zakładach ubezpieczeń o łącznej wartości 1,36 mld zł, czyli 33,93% wartości inwestycji zagranicznych). Na drugim miejscu uplasował się kapitał holenderski, który do tej pory zajmował czwartą pozycję. Wynikało to z faktu odkupienia akcji i udziałów dwóch firm od inwestora niemieckiego. Kapitał holenderski zainwestował kwotę 0,74 mld zł w 6 towarzystwach, co stanowiło 18,59% wartości inwestycji zagranicznych. Na kolejnych pozycjach znalazł się kapitał francuski (6 firm, 0,70 mld zł, 17,59%) oraz niemiecki (10 zakładów, 0,68 mld zł, 16,96%).

Inwestorzy z trzech krajów zaangażowani w 11 firmach uzyskali prawie 82,79% udziału wszystkich inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń działu I. Był to kapitał francuski (29,52%), holenderski (27,84%) i austriacki (25,43%). W dziale II inwestorzy z dwóch krajów (inwestycje w dwunastu zakładach ubezpieczeń) uzyskali ponad 65,% udziału inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym. Był to kapitał austriacki (40,54%) i niemiecki (24,93%).

Rezerwy i aktywa

Na koniec 2018 roku wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów rachunkowości zakładów ubezpieczeń wyniosła 146,25 mld zł. Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów działu I wyniosła 80,26 mld zł, natomiast działu II – 65,99 mld zł. W strukturze ich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dominującą pozycję zajmowały rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (rezerwy szkodowe) oraz rezerwa składek łącznie z rezerwą na pokrycie ryzyka niewygasłego, wynoszące odpowiednio 57,52% oraz 40,56%.

Wartość aktywów sektora ubezpieczeń, wyliczonych przy zastosowaniu metod wyceny stosowanych dla celów wypłacalności, wyniosła 191,92 mld zł, o 6,49 mld zł mniej niż w 2017 r. W strukturze aktywów firm życiowych ogółem najwyższy udział (66,13%) miały lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z UFK). Ich udział w dziale I wyniósł 47,06%, a w dziale II aż 84,78%. Największy udział w tych lokatach zanotowały dłużne papiery wartościowe – 61,72%. W strukturze zobowiązań zakładów obu działów 83,96% stanowiły rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto wyznaczone zgodnie z zasadami dla celów wypłacalności. Wśród rezerw najwyższy udział 34,17% miały rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Wypłacalność

Według danych zawartych w opracowaniu, w strukturze dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w dziale I dominują podstawowe środki własne kategorii 1 – nieograniczone, które według stanu na 31 grudnia 2018 r. stanowiły 99,63% łącznych dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR. W 20 zakładach ubezpieczeń działu I środki własne kategorii 1 – nieograniczone – stanowiły 100%. Z kolei w strukturze dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w dziale II najwyższy udział mają podstawowe środki własne kategorii 1 – nieograniczone, które według stanu na 31 grudnia 2018 r. stanowiły 91,82% łącznych dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR. W 15 zakładach ubezpieczeń działu II dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) były w 100% podstawowymi środkami własnymi kategorii 1 – nieograniczonymi. Podstawowe środki własne kategorii 2 występowały w 13 zakładach ubezpieczeń działu II i stanowiły 7,96% sumy dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR. Składały się na nie wyłącznie zobowiązania podporządkowane.

Wskaźniki wypłacalności, odnoszące się do minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR), w skali całego sektora ubezpieczeń, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtują się na poziomie: 726,61% w przypadku minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz 254,6% w przypadku kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). W stosunku do stanu sprzed roku oba wskaźniki wypłacalności zmniejszyły się odpowiednio o 1,82 pkt. proc. i o 7,63 pkt. proc. Na dzień 31 grudnia 2018 r. 21 zakładów ubezpieczeń działu I oraz 20 zakładów ubezpieczeń działu II posiadało wskaźniki wypłacalności powyżej 175%.

59 ubezpieczycieli i jeden reasekurator

Na koniec ub. roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń – 26 zakładów ubezpieczeń działu I i 33 działu II oraz 1 zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook