Reklama

Prawo: KNF będzie mogła karać zagranicznych ubezpieczycieli
czwartek, 25 kwietnia 2019 08:41

24 kwietnia ruszyły konsultacje społeczne nowelizacji ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (UUO) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Nowela ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami, działającymi w Polsce jako oddziały bądź na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług.

Zmiany w UUO obejmują dodanie do jej art. 14 ustępów 3b i 3c określających, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia skierowane do krajowych zakładów ubezpieczeń mają zastosowanie również wobec zagranicznych ubezpieczycieli działających na terytorium RP zgodnie z przepisami polskimi. Nowe przepisy pozwolą także KNF na zastosowanie określonych sankcji w razie niewypłacenia przez zagraniczny zakład odszkodowania w określonym terminie. W projekcie zaproponowano, aby w takich sytuacjach Komisja mogła zastosować sankcje, o których mowa w art. 362 ust. 1 pkt 2 UDUiR.

Przepis ten pozwala nadzorowi ukarać zakład karą pieniężną do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 280 ustawy, za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku gdy ubezpieczyciel nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln zł – do wysokości 100 tys. zł.

Nawet zakaz działalności w Polsce…

Z kolei zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują dodanie do art. 2014 UDUiR ust. 4a pozwalającego KNF na natychmiastową i nadzwyczajną interwencję w razie konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości dotyczących naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Interwencja pozwalałaby zastosować wszystkie uprawnienia przysługujące Komisji zgodnie z UDUiR w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji. Nadzór mógłby zatem np. nałożyć na członka zarządu zakładu lub prokurenta karę pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy (art. 362 ust. 1 pkt 1 UDUiR), nałożyć na zakład sankcję finansową wymienioną art. 362 ust. 1 pkt 2, lub zakazać wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub reasekuracji (nowela UDUiR przewiduje dodanie takiego postanowienia do art. 214 jako ust. 5).

…ale tylko w wyjątkowych przypadkach

Uprawnienia, o których mowa, byłyby ograniczone jedynie do przypadków pilnych, gdy podjęto ustalenia, iż pewne nieprawidłowości oznaczają rzeczywiste i nieuchronne ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości ze szkodą dla ubezpieczonych lub innych podmiotów, wskutek czego należy niezwłocznie zabezpieczyć ich interes. Co więcej, KNF nie miałaby obowiązku wcześniejszego powiadamiania o swojej interwencji nadzoru z kraju macierzystego zagranicznego ubezpieczyciela i oczekiwania na jego właściwą reakcję. Treść przepisu, który ma zostać dodany do art. 214 jako ust. 6, przewiduje jedynie, że Komisja jest zobowiązana do poinformowania Komisji Europejskiej i EIOPA o przypadkach i powodach zastosowania środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 4a.

Zgodnie z prawem UE i wyrokiem TSUE

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, poprzez przepisy nowelizujące UDUiR projektowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego art. 155 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Zgodnie z jego treścią przepisy określające procedurę zwykłą nie mają wpływu na uprawnienia zainteresowanych państw członkowskich do podejmowania odpowiednich środków nadzwyczajnych w celu zapobiegania nieprawidłowościom lub karania za nieprawidłowości na ich terytorium. Uprawnienia te obejmują możliwość zapobiegania dalszemu zawieraniu przez zakład ubezpieczeń nowych umów ubezpieczenia na ich terytoriach. Projektowane rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązań prawnych zastosowanych w innych państwa członkowskich Unii Europejskiej, m.in. Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Francji czy Portugalii. Zaproponowane zmiany pozostają również w zgodności z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-559/15 Onix Asigurari.

Konsultacje potrwają do 10 maja. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook