Reklama

KNF: Ubezpieczyciele mają co poprawiać
wtorek, 23 kwietnia 2019 08:41

Kilka dni nawałnic w sierpniu 2017 roku kosztowało ubezpieczycieli blisko pół miliarda złotych. Z kolei ubiegłoroczne kontrole z zakładach ubezpieczeń wykazały szereg nieprawidłowości – wynika z opublikowanego przez KNF „Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku”.

W ramach działań nadzorczych podejmowanych przez KNF w 2018 roku nadzór opracował raport poświęcony reasekuracji krajowych zakładów ubezpieczeń, w tym reasekuracji zdarzeń katastroficznych. W raporcie skupiono się głównie na reasekuracji biernej, ponieważ krajowi ubezpieczyciele nie prowadzą reasekuracji czynnej w istotnym zakresie. Natomiast bierna to dla wielu towarzystw istotny obszar działalności, a jak pokazują wyniki testów warunków skrajnych stanowi ona podstawową technikę ograniczania ryzyka, w szczególności ryzyka katastroficznego.

Stabilny poziom wykorzystywania reasekuracji

Wyniki badania Komisji wykazały, iż zakłady z działu I korzystają z reasekuracji w bardzo ograniczonym zakresie, co wynika z charakterystyki (np. długi horyzont czasu zawieranych umów) prowadzonych przez nie ubezpieczeń. Z kolei w dziale II wskaźnik poziomu reasekuracji całego działu wyniósł ok. 18-20%, jednak dla niektórych firm nie przekroczył progu 10%. Przez ostatnie dwa lata, w związku z wejściem w życie od 2016 r. systemu Wypłacalność II, większość zakładów ubezpieczeń działu II notowała wyższe wskaźniki poziomu reasekuracji. Jednakże w 2017 r. nastąpił nieznaczny spadek wskaźnika poziomu reasekuracji (z 19,9% w 2016 r. do 18,7% w 2017 r.). Zdaniem UKNF, fakt ten może świadczyć o ustabilizowaniu się poziomu wykorzystywania reasekuracji do zabezpieczenia działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń i zapewnienia odpowiedniego poziomu wypłacalności.

Szkody warte prawie miliard złotych

Ze sporządzonej przez Urząd analizy ankiet 34 zakładów majątkowych wynika, że wartość szkód brutto ze zdarzeń katastroficznych w 2017 r. wyniosła 935,4 mln zł, z czego 59,2% było szkodami spowodowanymi przez katastrofy wywołane przez siły natury. Około 49% wartości szkód katastroficznych (458,4 mln zł) było na udziale ubezpieczycieli, a 51% (477 mln zł) na udziale reasekuratorów. Szkody z powyższego tytułu w 2017 r. stanowiły 4,4% kwoty odszkodowań i świadczeń brutto z działalności bezpośredniej w zakładach działu II. Najkosztowniejsze szkody brutto znalazły się w kategorii zdarzeń obejmujących złe przezimowanie, deszcze nawalne, burze, grad oraz huragany. Wartość szkód dla tej kategorii wyniosła 488,9 mln zł (52,3% wszystkich szkód katastroficznych), z czego 347,3 mln zł pozostawało na udziale zakładów ubezpieczeń i stanowiło 70% szkód brutto dla tej kategorii. Autorzy sprawozdania zwracają uwagę, że większość szkód w tej kategorii (436,7 mln zł) pochodziła ze zdarzeń, jakie miały miejsce w dniach od 8 do 17 sierpnia na terenie całej Polski, a w szczególności na Kaszubach.

Zakłady pod kontrolą

W sprawozdaniu poinformowano także, że w 2018 r. nadzór przeprowadził czynności kontrolne w 35 zakładach ubezpieczeń i reasekuracji. W ich ramach przeprowadzono 15 kontroli oraz 21 wizyt nadzorczych, przy czym w jednym podmiocie przeprowadzono zarówno kontrolę, jak i wizytę nadzorczą. Łącznie przeprowadzono czynności kontrolne w 16 zakładach ubezpieczeń na życie oraz w 19 zakładach ubezpieczeń i reasekuracji.

Wszystkie postępowania kontrolne miały charakter problemowy i obejmowały swym zakresem od 1 do 4 zagadnień.

Czynności kontrolne KNF dotyczyły m.in. procesów likwidacji szkód/spełniania świadczeń, wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, sporządzania sprawozdań statystycznych, spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania ryzykiem oraz ryzykiem operacyjnym związanym z dystrybucją ubezpieczeń.

W toku kontroli zidentyfikowano szereg nieprawidłowości. Do najczęściej występujących należały m.in. niezapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu zarządzania ryzykiem w obszarze reasekuracji, w obszarze udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, nieprawidłowe wykonywanie czynności w procesie likwidacji szkód (dokonywanie wypłaty/odmowy wypłaty odszkodowań z opóźnieniem, naruszenie obowiązków informacyjnych) czy nieprawidłowości polegające na zawieraniu umów ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez osoby nieuprawnione. W toku kontroli stwierdzono też naruszenie interesów ubezpieczonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia. W pierwszym przypadku chodziło o brak poinformowania ubezpieczonych o zmianie zasad wyliczenia wartości wykupu i w konsekwencji nierówne ich traktowanie, natomiast w drugim – o brak zapewnienia poszkodowanym w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie zawartej ugody należytej wiedzy, w jaki sposób nastąpiło ustalenie wysokości proponowanego odszkodowania.

15 zakładom, w których przeprowadzono kontrole, wydano łącznie 93 zalecenia pokontrolne, dotyczące dostosowania działalności do przepisów prawa oraz zaprzestania naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Blisko 700 zagranicznych ubezpieczycieli z notyfikacją w Polsce

W sprawozdaniu poinformowano, że na koniec ub.r. notyfikację na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług posiadało 695 zakładów z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast notyfikację w formie oddziału posiadało 29 ubezpieczycieli oraz 1 reasekurator. Do KNF wpłynęło 35 zawiadomień zagranicznych ubezpieczycieli o zamiarze wykonywania transgranicznej działalności na zasadzie swobody świadczenia usług. Z tego 5 zawiadomień dotyczyło zamiaru utworzenia oddziału w Polsce na podstawie swobody przedsiębiorczości. Dodatkowo 22 zakłady z UE notyfikowały zamiar zmiany zakresu działalności w ramach swobody świadczenia usług, a 22 (w tym 2 działające oddziały) z Unii zgłosiły zaprzestanie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja otrzymała też 28 zawiadomień dotyczących zamiaru przeniesienia lub przejęcia portfela ubezpieczeń w całości lub w części. Z tej liczby 13 dotyczyło przeniesienia portfela między zakładami notyfikowanymi w Polsce, w 12 przynajmniej jeden był notyfikowany w naszym kraju, a w 3 pozostałych żaden z zakładów nie miał notyfikacji w Polsce. Ponadto nadzór otrzymał 4 zawiadomienia dotyczące połączenia ubezpieczycieli wraz z przeniesieniem portfela w całości lub części.

Zakłady są stabilne finansowo

KNF wydała też 5 decyzji w przedmiocie wpisu do rejestru aktuariuszy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w rejestrze figurowało 396 aktuariuszy. W trakcie minionych 12 miesięcy Komisja przeprowadziła również weryfikację (w ramach wizyt nadzorczych i analiz „zza biurka”) deklaracji ubezpieczycieli dotyczących samooceny stanu implementacji Rekomendacji w sprawie badania adekwatności produktu. Według danych uzyskanych przez nadzór na dzień 1 stycznia 2018 r., 15 zakładów posiadało w swojej ofercie produkty, do których mają zastosowanie Rekomendacje.

Z analiz przeprowadzonych przez nadzór wynika, iż sytuacja finansowa większości zakładów ubezpieczeń w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, była stabilna.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook