Reklama

RPP: Leczenie szpitalne przedmiotem największej liczby zgłoszeń pacjentów
piątek, 25 stycznia 2019 09:38

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich 4 lat funkcjonowania infolinii RPP. Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian na korzyść pacjentów.

Od 10 lat u Rzecznika funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia, której celem jest wsparcie pacjentów, udzielanie informacji, wskazanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów oraz szeroko rozumianej edukacji. W latach 2015-2018 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali przeszło 199 640 połączeń. Spośród wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego najwięcej zgłoszeń na infolinię dotyczyło leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej, stomatologii i rehabilitacji leczniczej. Obszary te stanowią 90% wszystkich zgłoszeń w analizowanym okresie.

Z raportu wynika, że najczęściej pojawiająca się tematyka telefonicznych zgłoszeń, kierowanych do RPP w poszczególnych zakresach to:

•    Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczą m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych – ok. 34 % wszystkich zgłoszeń.
•    Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  –  m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – ok. 22% wszystkich zgłoszeń.
•    Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta – ok. 17  % wszystkich zgłoszeń.
•    Stomatologia – m.in. brak dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych i przedtrzonowych. Rozmówcy sygnalizowali także zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz wskazywali na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania – ok. 4% wszystkich zgłoszeń.
•    Opieka psychiatryczna – m.in. nieuzasadniona hospitalizacja, uwagi do trybu leczenia farmakologicznego, odmowy kwalifikacji do leczenia na oddziale oraz zastrzeżenia do standardów i warunków leczenia na oddziale (np. dotyczących wyżywienia) – ok. 4% wszystkich zgłoszeń.
•    Rehabilitacja lecznicza – m.in. długi czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą we wszystkich rodzajach rehabilitacji – ok. 4 % wszystkich zgłoszeń.

Jak wynika z raportu, w zakresie praw pacjenta najwięcej sygnałów dotyczy prawa do świadczeń zdrowotnych, w tym warunków udzielania świadczeń, prawa do dokumentacji medycznej, prawa do informacji, tajemnicy informacji związanych z pacjentem i wyrażenia zgody oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.W raporcie Rzecznik wskazuje także obszary wymagające pilnych działań: skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w poszczególnych rodzajach świadczeń, zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży na psychiatrycznych oddziałach dziecięcych, zwiększenie dostępu oraz podniesienie poziomu koordynacji w leczeniu rehabilitacyjnym, podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku, utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy o problemach zdrowotnych. Wśród innych obszarów wymagających pilnych działań dokument wskazał również: skoordynowanie wsparcia i opieki nad pacjentami nieporadnymi i niesamodzielnymi, uregulowanie odpowiedzialności zawodowej pozostałego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, wprowadzenie możliwości dopłaty do wyższej jakości wyrobu medycznego, przyspieszenie prac nad wdrożeniem e-zdrowia, podniesienie jakości żywienia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo, wdrożenie modelu szybkiej i adekwatnej rekompensaty za utracone zdrowie oraz podniesienie poziomu etyki pracownika medycznego.

Do raportu dołączono także załącznik w postaci przygotowanej przez  NIZP-PZH analizy badań ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem infolinii  Rzecznika, dotyczącej opinii pacjentów na temat powstania jednego wiarygodnego źródła informacji w ochronie zdrowia. Analiza odpowiedzi respondentów wyraźnie wskazała, że głównym źródłem poszukiwania informacji o zdrowiu jest internet.

- Co piąty respondent traktuje internet jako jedyne źródło informacji. Osoby uczestniczące w badaniu chciałyby, aby powstał jeden portal/infolinia, dzięki której mogliby uzyskać rzetelne informacje – powiedział dr n. med. Marek Juszczyk, dyrektor NIZP-PZH.

Dlatego zdaniem RPP warto rozważyć stworzenie certyfikowanej platformy informacyjnej. Rzecznik przypomniał, że obecnie w Polsce nie funkcjonuje portal wiedzy, w którym znajduje się szerokie spektrum autoryzowanych informacji z zakresu zdrowia. Stworzenie takiego miejsca z rzetelnymi informacjami byłoby pomocne zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów, poprzez wspieranie pacjentów z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i nawigowanie pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo materiały podlegałyby rzetelnej walidacji naukowej we współpracy ze środowiskami pacjenckimi pod kątem zrozumienia ich przez osoby o niższych kompetencjach zdrowotnych.

- Jestem przekonany, że przygotowany raport będzie kolejnym ważnym krokiem do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wzmocnienia ochrony praw pacjentów w Polsce –powiedział Bartłomiej Chmielowiec. Mam nadzieję, że jego lektura będzie stanowić drogowskaz, a także impuls do dalszych pozytywnych zmian w tym obszarze – dodał.

Raport i ankiety NIZP-PZH są dostępne pod adresem:
http://www.rpp.gov.pl/...
(AM, źródło: RPP, Twitter)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook