Reklama

BAS: Propozycje PIDiPO budzą wątpliwości merytoryczne
poniedziałek, 14 stycznia 2019 09:51

Propozycje zmian w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego wskazane w petycji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO)* budzą wątpliwości merytoryczne – oceniło Biuro Analiz Sejmowych. Zdaniem BAS, podstawowym zarzutem wobec postulatów organizacji jest to, że zostały one sformułowane z punktu widzenia doradców odszkodowawczych, a nie odnoszą się one do zabezpieczenia interesów ich klientów, którzy jako podmioty nieprofesjonalne wymagają szczególnej ochrony ze strony ustawodawcy.

Odnosząc się do argumentów Izby dotyczących wprowadzenia stawki minimalnej, Biuro wskazało, że ograniczenie wysokości wynagrodzenia dotyczy czynności objętych umową o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, a argumenty wskazane w petycji odnoszą się do innych czynności, wykraczających poza zakres przedmiotowej umowy.

Biuro odniosło się też do postulatu związanego z wypłatą uzyskanego świadczenia bezpośrednio na rachunek klienta. „Stwierdzenie zawarte w petycji, że szkodliwe jest wprowadzenie rozwiązania skutkującego wypłatą odszkodowania z pominięciem pełnomocnika budzi poważne wątpliwości. Należy podkreślić, że prawo do świadczenia przysługuje przede wszystkim poszkodowanemu, a nie pełnomocnikowi. W tym kontekście rozwiązanie zawarte w projekcie ustawy ma na celu ochronę interesów osób poszkodowanych, w szczególności w przypadku, gdy pełnomocnik opóźnia się z przekazaniem należnego świadczenia lub w ogóle go nie przekazuje. Autorzy petycji wskazują na ryzyko konieczności prowadzenia działań windykacyjnych, pomimo tego, że są podmiotami profesjonalnymi, a pomijają istniejące tożsame ryzyko po stronie poszkodowanych w sytuacji, gdy to pełnomocnicy otrzymują świadczenie” – czytamy w stanowisku BAS. Biuro nie odniosło się natomiast do postulatu wprowadzenia w projekcie ustawy podziału płatności, gdyż jak zauważyło, autorzy petycji nie przedstawili w sposób kompleksowy i szczegółowy zasad funkcjonowania tego rozwiązania.

W kwestii dotyczącej ograniczeń w reklamie i akwizycji usług doradców odszkodowawczych BAS wskazało, że kancelarie odszkodowawcze konkurują przede wszystkim z radcami prawnymi i adwokatami, którzy nie mogą reklamować swoich usług. Dlatego ze względu na zasadę równego traktowania podmiotów znajdujących się w zbliżonej sytuacji wprowadzenie w projekcie przedmiotowego ograniczenia nie budzi wątpliwości merytorycznych Biura, którego zdaniem budowanie świadomości w społeczeństwie może być realizowane w inny sposób.

Z kolei w przypadku postulatu dotyczącego obowiązkowego OC Biuro przypomniało, że przymus ubezpieczeniowy ma na celu zabezpieczenie interesów klientów. BAS zwróciło ponadto uwagę, że taki obowiązek został nałożony m.in. na adwokatów i radców prawnych. W związku z tym zaproponowana regulacja prowadzi do zniwelowania nierówności prawnej i w konsekwencji lepszego zabezpieczenia ich klientów. „Argument wskazany w petycji dotyczący konfliktu interesów ze względu na regulację przewidującą opiniowanie rozporządzenia o zakresie ubezpieczenia przez Polską Izbę Ubezpieczeń nie uwzględnia tego, że to minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, a Polska Izba Ubezpieczeń odgrywa w tym procesie jedynie rolę pomocniczą – opiniotwórczą, która nie musi wpłynąć na ostateczny kształt tego aktu prawnego” – wskazało Biuro.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: BAS)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook