Reklama

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat
czwartek, 18 października 2018 22:09

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego kanału sprzedaży ubezpieczeń w pierwszej połowie 2018 roku.

Z raportu PIU wynika, że łączny półroczny przypis składki brutto w bankowym kanale dystrybucji wyniósł 4,1 mld zł*. Był to najsłabszy rezultat na przestrzeni ostatnich kilku lat. W analogicznym okresie 2017 r. bancassurance wygenerowało przypis na poziomie 5,1 mld zł, w I poł. 2016 roku – 4,9 mld zł, na koniec czerwca 2015 r. – 6,7 mld zł, po 6 miesiącach 2014 r.  – 7,75 mld zł, a w I poł. 2013 r. – 7,96 mld zł**. Wynik uzyskany po 2 kwartałach stanowił 12,9% rezultatu osiągniętego w tym czasie przez cały rynek ubezpieczeń (32,1 mld zł).

Biznes życiowy

W I połowie 2018 r. składka z ubezpieczeń życiowych sprzedanych za pośrednictwem banków uplasowała się na poziomie 3,2 mld zł, odpowiadając za 28,5% ówczesnej wartości działu I (11,1 mld zł). Dla porównania w I połowie 2017 r. bancassurance życiowe wypracowało 4,3 mld zł składek, w tym samym okresie 2016 r. przypis wyniósł 4 mld zł, na koniec czerwca 2015 r. – 5,6 mld zł, w I poł. 2014 r. – 6,7 mld zł, a po 6 miesiącach 2013 r. – 7,1 mld zł.

2 mld zł z „bankowych” polis z UFK

W I połowie 2018 r. 65,2% przypisu w życiowym bancassurance pochodziło z polis inwestycyjnych (76,5% przed rokiem). 96,3% składek w tym segmencie wygenerowały ubezpieczenia z UFK. Warto zauważyć, że 2 mld zł przypisu składki z „uefek” sprzedanych za pośrednictwem banków odpowiadało 46,3% rezultatu sprzedażowego tego segmentu w pierwszej połowie roku (4,3 mld zł). 81,7% polis na życie z UFK zostało zawartych w formie umów indywidualnych ze składką jednorazową. To zresztą dominujący trend w segmencie ubezpieczeń inwestycyjnych: większość umów miała charakter indywidualny (89,1% wobec 87,6% na koniec czerwca ub.r.), a najczęstszym sposobem regulowania składek była płatność jednorazowa – 85,3%, wobec 88,8% przed rokiem.
Średnia uroczniona składka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bankowym na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnęła poziom 10 357 zł dla umów ze składką jednorazową (14 606 zł rok wcześniej) i 3555 zł dla umów ze składką okresową (3843 zł).

Rośnie wartość średniej składki

Polisy powiązane z produktem bankowym odpowiadały za 30,8% przychodów w życiowym bancassurance (20,1% rok wcześniej) natomiast niepowiązane, tzw. stand alone – za 4% (3,5%). 69,5% przypisu z ubezpieczeń do produktów bankowych (dotyczy tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową, a 12,4% z umów grupowych ze składką okresową. W analogicznym okresie ub.r. indywidualne polisy okołoproduktowe ze składką jednorazową generowały 72% przypisu, a „okresowe grupówki” – 18%. Średnia uroczniona składka w umowach ze składką jednorazową wyniosła 420 zł (300 zł w I poł. ub.r.), natomiast w polisach ze składką okresową – 168 zł (151 zł).

Istotna zmiana

Natomiast w odniesieniu do polis stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 60,4% przypisu generowały polisy indywidualne ze składką okresową (45,9%), a umowy grupowe ze składką okresową – 14,9% (16,7%). To pewna zmiana w stosunku do I połowy 2017 r., kiedy to 2. lokatę zajmowały „grupówki” ze składką jednorazową.

Średnia uroczniona składka dla umów stand alone i pozostałych powiązanych wyniosła 241 zł w przypadku umów ze składką jednorazową (374 zł) i 211 zł w przypadku umów ze składką okresową (194 zł).

Dominacja polis okołoproduktowych

79,2% spośród 8,1 mln umów życiowych pozyskanych w kanale bankowym w trakcie I półrocza tego roku było powiązanych z produktem bankowym – o 0,7 p.p. mniej niż przed rokiem. Ubezpieczenia stand alone stanowiły 14,4% ogólnej liczbie umów (13,6%), a polisy inwestycyjne – 6,3% (6,4%).

Biznes majątkowy

Z kolei w bancassurance majątkowym i osobowym półroczny przypis składki (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych i reasekuracji czynnej) uplasował się na poziomie 960 mln zł – 4,6% łącznego osiągnięcia towarzystw objętych raportem* (21 mld zł) oraz 8,3% składki pozyskanej w sektorze gospodarstw domowych, według klasyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego (11,6 mld zł). Rok wcześniej zakłady działu II zebrały w kanale bankowym 850 mln zł. Natomiast po 6 miesiącach 2016, 2015 i 2014 r. towarzystwa non-life legitymowały się przypisem w wysokości odpowiednio 870 mln zł, 1,07 mld zł i 1,05 mld zł.

Nowy lider działu II

Największy udział w przypisie składki miały ubezpieczenia z grup 1 i 2, tj. wypadkowe i chorobowe – 323,4 mln zł, czyli 33,7% półrocznego wyniku bancassurance non-life (28% rok wcześniej). Na drugim miejscu uplasowały się polisy z gr. 8 i 9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (195,5 mln zł, 20% vs. 22% przed rokiem), a na trzecim – umowy z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe, które wypracowały składkę na poziomie 191,6 mln zł, czyli 20% rezultatu bankowej dystrybucji produktów z działu II (29%). Warto przypomnieć, że w I połowie ubiegłego roku obecni „brązowi medaliści” zajmowali pozycję lidera w tej kategorii. W raporcie zwrócono też uwagę, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz PIU, na dzień 31 grudnia 2017 r. ponad jedna piąta mieszkań w Polsce (21,6%, 3,1 mln szt. polis) była chroniona w ramach polis nabytych w bankach. Pozostałe kanały odpowiadały za ubezpieczenie 11,3 mln (78,4%) mieszkań w naszym kraju.

Skok grup 3-7

Większość przypisu wypracowały ubezpieczenia w formie umów indywidualnych. Ich udział spadł jednak o 5,1 p.pl r/r do poziomu 63,8%. Największą kwotę składek w polisach indywidualnych przyniosła sprzedaż ubezpieczeń z gr. 1 i 2 – 36,2% wobec 26,9% rok wcześniej. Drugie miejsce przypadło ubezpieczeniom z gr. 14-16 (25% vs. 37,7%), a trzecie – polisom z gr. 3-7, czyli casco i inne przedmioty w transporcie, z wynikiem na poziomie 12,2%. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed rokiem udział tego typu umów (4,4%) w przypisie bancassurance majątkowego i osobowego pozwolił im na zajęcie zaledwie 6. miejsca. Z kolei w umowach grupowych 35,5% składek (45,1%) pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń z grup 8 i 9. Polisy z gr. 1-2 odpowiadały za 29,4% przypisu (30,7%), a z gr. 3-7 – za 20% (24%).

Słabnie pozycja umów grupowych

Jeśli zaś chodzi o formę prawną umów, to w bancassurance non-life nadal dominują „grupówki”, które w I poł. 2018 r. stanowiły 68,9% ogólnej liczby polis, wynoszącej ok. 17,6 mln szt. Od kilku lat widoczny jest jednak wyraźny trend spadkowy. Po 6 miesiącach 2017 r. udział ten wynosił 73,5%, natomiast w latach 2014-2016 udział umów grupowych plasował się na poziomie odpowiednio 89,2%, 95% i 96%. Największą liczbę „grupówek” w kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16. Ich udział uplasował się na poziomie 45,1% (46% rok wcześniej). Również w umowach indywidualnych pierwsze miejsce przypadło ubezpieczeniom z tych grup (33,7% vs. 39,9%).

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, generujących ok. 98,4% przypisu działu I, oraz 17 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 89,1% wyniku sprzedażowego sektora non-life.
**Według danych z raportów PIU z lat wcześniejszych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

Artystyczna Podróż Hestii: Rozpoczęła się 18. edycja konkursu

13 listopada rozpoczęła się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i...


czytaj dalej

Prezes PIU o regulacji rynku odszkodowawczego

W programie #RZECZoBIZNESIE Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreślił, że celem ustawy o świadczeniu usług w zakresie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook