Reklama

Grupa PZU: Prawie 6 mld zł zebranych składek
środa, 16 maja 2018 09:35

5,83 mld zł przypisu składki brutto, najwięcej w historii, 1,04 mld zł skonsolidowanego zysku netto, utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce pomimo doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie – to najbardziej charakterystyczne elementy sprawozdania finansowego Grupy PZU za I kwartał obecnego roku.

- Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej. Tak dobre wyniki dają podstawę do tego, aby się nimi dzielić z akcjonariuszami. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Dziś dotrzymujemy obietnicy i rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie. – dodał.

Składki

Przez pierwsze trzy miesiące tego roku zakład zebrał 5831 mln zł składek brutto, o 1,1% więcej niż rok wcześniej (5768 mln zł). Ubezpieczyciel poinformował o uzyskaniu wzrostu przypisu w sektorze komunikacyjnym (tak w segmencie masowym jak i korporacyjnym) oraz w spółkach zagranicznych (+60 mln zł r/r), gdzie przyrost był szczególnie widoczny w „komunikacji”. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 5458 mln zł (5072 mln zł, +7,6% r/r).

- Wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 p.p. r/r do 6,3%). W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie. – wskazał Tomasz Kulik, CFO PZU:
Z danych opublikowanych w sprawozdaniu wynika również, że PZU SA zebrał w I kw. tego roku 3769 mln zł składek brutto – o 70 mln zł więcej niż rok wcześniej (3696 mln zł). Z kolei przypis PZU Życie wyniósł 2079 mln zł – o 56 mln zł mniej niż rok wcześniej (2135 mln zł).* - W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 p.p. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku. – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Wynik techniczny

Majątkowe towarzystwo Grupy PZU uzyskało wynik techniczny na poziomie 395 mln zł. Jest to niewielkie pogorszenie w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, kiedy to spółka legitymowała się WT na poziomie 397 mln zł. Sama Grupa PZU wymieniła zresztą spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, będący efektem doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienia, jako jeden z czynników negatywnie wpływających na jej wyniki w pierwszych trzech miesiącach roku. Jednocześnie ubezpieczyciel zwrócił uwagę na wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych pozakomunikacyjnych, głównie za sprawą lepszej rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych rzeczowych. Z kolei PZU Życie poprawił swój wynik techniczny z 295 mln zł na koniec marca ub.r. do 353 mln zł rok później. W jego przypadku zauważalny był wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (o 2,8 p.p. r/r do 16,6%) dzięki niższej częstości szkód

Zysk

Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1043 mln zł (1007 mln zł przed rokiem,+3,6% r/r). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 640 mln zł (940 mln zł w I kw. 2017 r.). Według PZU różnica jest efektem spadków na GPW w I kwartale 2018 r. Drugim powodem było doszacowanie rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego.

Odszkodowania i  świadczenia

W I kw. 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3626 mln zł (3710 mln zł na koniec marca ub.r.,-2,3% r/r). W ubezpieczeniach ochronnych niższy poziom świadczeń wynikał ze spadku częstości szkód.  Z kolei na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w „komunikacji”) wpłynęło doszacowanie rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

Inwestycje

Udziałem PZU był wyraźny skok kwartalnych dochodów z działalności inwestycyjnej. W porównaniu do I kw. ub.r. wzrosły one o prawie 800 mln zł (z 1679 mln zł do 2474 mln zł na koniec marca 2018 r.). PZU wyjaśnia, że osiągnięty rezultat był efektem wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao oraz spadek wyniku z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej.

Koszty

Kwartalne koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1615 mln zł (865 mln zł rok wcześniej). PZU wyjaśnia, że wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu ub.r. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 769 mln zł r/r, natomiast w ubezpieczeniowej spadły o 17 mln zł r/r. Według zakładu, zmiana ta wynikała z niższych kosztów działalności projektowej i bieżącej. Z kolei koszty akwizycji wzrosły o 57 mln zł r/r głównie w wyniku wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany mix-u produktowego. Natomiast koszty odsetkowe wzrosły o 327 mln zł er/r do poziomu 499 mln zł. Wzrost dotyczył głównie odsetek od depozytów terminowych i bieżących na działalności bankowej oraz odsetek od wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych głównie w związku z emisją obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2250 mln zł (w czerwcu ub.r.).

Kapitał własny

Na dzień 31 marca 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37.630 mln zł (+107,8% r/r). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu ub.r. osiągnęły wartość 22.753 mln zł. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku kapitały wzrosły o 29 mln zł, a ich zmiana spowodowana była przez wynik netto wypracowany w I kwartale obecnego roku oraz ujęcie w kapitałach efektów implementacji MSSF9. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 255 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w pierwszych trzech miesiącach tego roku częściowo skompensowany ujęciem w kapitałach efektów implementacji MSSF9.

ROE

W pierwszym kwartale obecnego roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 17,6%. Wskaźnik ROE był niższy o 10,3 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wypłacalność wg Solvency II

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 211% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

2,16 mld zł na dywidendę

Dzień przed publikacją raportu (15 maja) zarząd postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. We wniosku zawarto rekomendację wypłacenia dywidendy w wysokości niemal 2,16 mld zł, czyli 2,5 zł na jedną akcję. Ponadto zarząd PZU SA zaproponował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 września a wypłata dywidendy nastąpiła 3 października.

***

*Dane jednostkowe spółek Grupy PZU  wg PSR
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

AXA: Zakup XL się opłacił

AXA spodziewa się poprawy rentowności w następnych dwóch latach, dzięki biznesowi w USA pozyskanemu wraz z zakupem XL (za 15 mld dol.), i zamierza...


czytaj dalej

XL: Kolejny ubezpieczyciel chroni klimat

AXA, największy ubezpieczyciel francuski i drugi co do wielkości europejski (po Allianz), rozszerzył swoją politykę wobec zmian klimatycznych na...


czytaj dalej

TUW „TUW”: Wsparcie „Mikołajek z Fantazją”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” już po raz drugi dołączyło do grona sponsorów Gali „Mikołajki z Fantazją”.

Organizatorem przedsięwzięcia...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Polisy na życie mają zabezpieczyć najbliższych

Coraz więcej Polaków sięga po ubezpieczenia na życie. Głównym motywem skłaniającym ich do tego kroku jest chęć zabezpieczenia najbliższych na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook