MF: Zmiany w systemie OC zbyt ryzykowne
poniedziałek, 08 stycznia 2018 09:49

Sugerowane w interpelacji posłów Adama Ołdakowskiego i Jerzego Gosiewskiego zmiany w OC ppm. posiadających więcej niż jeden pojazd „mogłoby skutkować wątpliwościami o charakterze systemowym, jak i praktycznym” – oceniło Ministerstwo Finansów (MF).

W swojej interpelacji (nr 17900)* parlamentarzyści zwrócili się do Ministra Finansów o rozważenie zmian w ubezpieczeniu regulacji systemowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), w zakresie sposobu uwzględniania zniżek w ramach składek dla kierowców posiadających więcej niż jeden pojazd. Adam Ołdakowski i Jerzy Gosiewski sugerowali, że utrata zniżek „powinna być zastosowana tylko do ubezpieczenia pojazdu, którym kierowca spowodował kolizję lub wypadek drogowy, a nie do wszystkich posiadanych przez niego pojazdów”.

W odpowiedzi na interpelację podpisanej przez Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, resort przypomniał, że mając na uwadze  art. 9 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm.), należy wskazać, iż odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę została przypisana do posiadacza pojazdu, a nie do maszyny. „Wynika to m.in. z faktu, iż sprawcą szkody pozostaje kierowca poruszający się określonym pojazdem a nie sam pojazd mechaniczny. Z kolei w sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym z posiadanych pojazdów” – napisano w odpowiedzi.

W swoim piśmie MF zwróciło też uwagę, że kryteria, według których ustalana jest składka ubezpieczeniowa, zawarte są w taryfach składek danego ubezpieczyciela. Z kolei systemy zniżek i zwyżek w składce oparte są o różnego rodzaju czynniki, wśród których jednym z ważniejszych jest dotychczasowy przebieg ubezpieczenia – czyli szkodowość. Jednocześnie resort wskazał, że kwestia ustalania wysokości składek – także z tytułu OC ppm. – jest przedmiotem regulacji ustawowej. „Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji. Na podstawie art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń. Jednakże w każdym przypadku ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie obowiązkowe, lub ich zmiany, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego – informacje o tych taryfach oraz o podstawach ich ustalenia, w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze składką obliczoną na ich podstawie” – głosi odpowiedź.

W ocenie MF ewentualne wprowadzenie zmian, które miałyby na celu przypisanie utraty zniżek tylko do OC ppm. wyłącznie do pojazdu, którym kierowca spowodował kolizję lub wypadek drogowy, a nie do wszystkich posiadanych przez niego pojazdów, „mogłoby skutkować wątpliwościami o charakterze systemowym, jak i praktycznym m.in. w zakresie odpowiedniego stosowania systemu przyznawania zniżek na pozostałe posiadane pojazdy, w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia”. Co więcej, taki system miałby też negatywne skutki w przypadku zbycia pojazdu, którego ruchem została wyrządzona szkoda i do którego byłaby przypisana utrata zniżek. Według resortu, „posiadacz byłby traktowany jako <bezszkodowy> i w przypadku np. nabycia nowego pojazdu nie płaciłby składki adekwatnej do dotychczasowej historii swojej szkodowości”.

***

*http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Sejm, gu.com.pl)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook