Reklama

Przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej
środa, 03 sierpnia 2011 01:45

Cesja oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji.

Inaczej mówiąc, cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) – nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia – odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby, na rzecz której ustanowiono zastrzeżenie.

W stosunku ubezpieczenia występują następujące podmioty: zakład ubezpieczeń, ubezpieczający, ubezpieczony oraz uposażony w przypadku umów ubezpieczenia na życie. Gdy umowę ubezpieczenia potraktujemy jako stosunek zobowiązaniowy, wówczas wierzycielem ubezpieczającego w zakresie składki ubezpieczeniowej jest zakład ubezpieczeń. Z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zakład ma prawo oczekiwać, że ubezpieczający wywiąże się terminowo z zapłaty składki w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia, zaś ubezpieczyciel wypłaci należną sumę ubezpieczenia, gdy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe przewidziane umową. Dłużnikami zakładu w tym przypadku, w zależności od rodzaju umowy, są: ubezpieczający, ubezpieczony bądź uposażony (uposażeni).

Wierzyciel może przenieść bez zgody dłużnika wierzytelność z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią, chyba że co innego wynikało z umowy (np. wymagana jest zgoda zakładu ubezpieczeń) albo fakt ten pozostaje w sprzeczności z ustawą lub właściwościami zobowiązania (np. wierzytelności o charakterze osobistym).

Umowa przelewu wierzytelności jest zawierana pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią. By mogła być skuteczna, wymaga powiadomienia dłużnika, którym w takim przypadku będzie zakład ubezpieczeń. Wierzyciel może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią tylko jemu przysługującej. Wraz z przejściem wierzytelności, osoba trzecia przejmuje uprawnienia kształtujące, co w przypadku umowy ubezpieczenia oznacza m.in. możliwość zmiany lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Istnieje możliwość przejęcia długu. W stosunku ubezpieczenia oznacza to, że osoba trzecia wstąpi na miejsce dłużnika. Taka umowa zawierana jest pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią i w rozpatrywanej sytuacji zawsze wymaga zgody wierzyciela, którym jest ubezpieczyciel. Może ona być wyrażona zarówno przed zawarciem umowy przejęcia długu, jak również w terminie późniejszym. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy chodzi o przelew wierzytelności. Dłużnik może w części lub w całości przenieść dług na osobę trzecią. Każda umowa tego rodzaju powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Cesja z polisy

Cedent, czyli osoba zrzekająca się praw właściciela polisy i przenosząca je na inną osobę (cesjonariusza), może przenieść na osobę trzecią przysługujące mu prawa bez uprzedniego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń oraz bez uzyskania jego zgody, jednakże powiadamiając ubezpieczyciela. W braku takiego działania, zakład ubezpieczeń może wypłacić ewentualne świadczenie – odszkodowanie dotychczasowemu wierzycielowi. Obowiązuje reguła, wedle której do przeniesienia na osobę trzecią ciążących na cedencie obowiązków konieczne jest uzyskanie zgody ubezpieczyciela. Taki wymóg często jest poparty odpowiednimi sformułowaniami ogólnych warunków ubezpieczenia i ma ten skutek, że:

  • cedent nie ma możliwości skutecznego przeniesienia swoich praw na osobę trzecią bez zgody ubezpieczyciela, z wyjątkiem sytuacji, gdy cedentem jest uposażony,
  • do przeniesienia na osobę trzecią ciążących na cedencie obowiązków konieczna jest zgoda zakładu ubezpieczeń,  
  •  razie zapisu w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, że ubezpieczający, ubezpieczony lub uposażony nie mogą przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia na osoby trzecie – cedent nie ma możliwości przeniesienia na osobę trzecią przysługujących mu praw; konieczna jest zgoda zakładu ubezpieczeń,
  • gdy o.w.u. zawierają zapis, że ubezpieczającemu przysługuje prawo przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, zakład ponosi wobec osoby, na rzecz której dokonano przeniesienia praw odpowiedzialność tylko wówczas, gdy przeniesienie zostało potwierdzone przez zarząd towarzystwa – cedent będący ubezpieczającym bądź uposażonym może przenieść na osobę trzecią przysługujące mu prawa pod warunkiem, że powiadomi o tym zakład ubezpieczeń albo gdy,
  • cedent jest ubezpieczającym, może przenieść na osobę trzecią swoje prawa bez wcześniejszego powiadamiania ubezpieczyciela i jego zgody, jednak powinien uzyskać potwierdzenie zarządu towarzystwa pod rygorem bezskuteczności przeniesienia praw.

Sławomir Dąblewski
dablewski@gmail.com
 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

Zurich: Na ostatniej prostej procesu naprawy

Zurich Insurance Group spodziewa się przekroczyć wszystkie swoje cele finansowe na okres 2017–2019, wchodząc na ostatni etap trzyletniego okresu...


czytaj dalej

Leadenhall: Squarelife partnerem w dystrybucji Leadenhall Life

Leadenhall Polska nawiązał współpracę ze Squarelife Lebensversicherungs, ubezpieczycielem na życie z Lichtensteinu oferującym ubezpieczenia na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Compensa TU na liście „Ones To Watch”

Compensa TU znalazła się na „Ones to Watch” – prestiżowej europejskiej liście najlepszych przedsiębiorstw z 33 europejskich krajów, opublikowanej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook