Reklama

Ubezpieczenia rentowe: zmniejszenie składki skutkuje wyższym wynagrodzeniem
środa, 11 lipca 2007 11:12
{mosimage}W myśl ostatniej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 lipca 2007 r. składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 10% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Oznacza to, że od wszystkich od tego dnia wypłacanych wynagrodzeń pracodawca jest zobowiązany do naliczania niższej składki rentowej.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym opłacanie składki na ubezpieczenia rentowe oraz stopy procentowe składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W  obowiązującym do 30 czerwca br. brzmieniu  art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wynikało, że składka na ubezpieczenia rentowe stanowiła 13% podstawy wymiaru. Do tego dnia składki na ubezpieczenia rentowe:

  • pracowników,
  • chałupników,
  • członków spółdzielni,
  • zleceniobiorców oraz osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
  • posłów i senatorów,
  • stypendystów sportowych,
  • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
  • osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary
  • ozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • funkcjonariuszy Służby Celnej

były finansowali ze środków własnych, czyli w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek płacili po 6,5%.

Obowiązek naliczenia i opłacenia składki na ubezpieczenia rentowe w wysokości 13% podstawy wymiaru od wszystkich wypłat dokonanych w czerwcu 2007 r. płatnicy mieli po raz ostatni. Oznacza to, że ta zasada dotyczy wypłat, które płatnik wykazał w dokumentach rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych) sporządzonych za miesiąc czerwiec 2007 r., przekazanych do ZUS w terminach: do 5 lub 16 lipca br. (15 lipca br. wypada w niedzielę).

Od 1 lipca 2007 r. składka na ubezpieczenia rentowe dzięki nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uległa obniżeniu i wynosi ona od tego dnia 10% podstawy. Trzeba jednak pamiętać, że na obniżce tej składki zysk odnieśli jedynie ubezpieczeni. Ubezpieczony z własnych środków składkę rentową finansuje obecnie w wysokości 3,5% podstawy wymiaru. Z kolei wysokość składki rentowej finansowanej przez płatnika składek w dalszym ciągu kształtuje się na poziomie 6,5% podstawy wymiaru.

Oznacza to, że płatnik składek od wszystkich wynagrodzeń wypłacanych po 30 czerwca br., jest zobowiązany do naliczenia składki rentowej w obniżonej wysokości, czyli 10% podstawy wymiaru. Płatnicy powinni naliczyć składkę w tej wysokości niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą wynagrodzenia wypłacone po tym dniu, np. mogą to być wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, ale wypłacone w lipcu .

W myśl założeń nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidywana jest dwuetapowa redukcja składki na ubezpieczenia rentowe. od 1 stycznia 2008 r. ma nastąpić druga obniżka tej składki i wówczas płatnicy składek skorzystają również na jej obniżce. Od tego dnia zostanie obniżona o 2 punkty procentowe, tj. z 6,5% do 4,5% część składki finansowanej przez płatnika. Z kolei finansowana przez ubezpieczonego składka rentowa zostanie obniżona o dodatkowe 2 punkty procentowe, tj. z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru. Dzięki temu już od 1 lipca 2007 r. zwiększyły się wynagrodzenia netto osób zatrudnionych.

W wyniku obniżki składki na ubezpieczenia rentowe nastąpiło również zmniejszenie obciążeń składkowych osób prowadzących działalność pozarolniczą. Ci płatnicy składki ubezpieczeniowe finansują ze środków własnych. Jednakże te osoby zapłacą niższą składkę rentową dopiero w sierpniu 2007 r. podczas regulowania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za lipiec 2007 r.
Obniżeniu uległy również koszty firm z tytułu zatrudniania np. pracowników, co może stanowić dla pracodawców zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zmniejszenie stawki składek na ubezpieczenia rentowe nie pozostaje bez wpływu na wysokość opłacanej za osoby zatrudnione składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zwiększeniu uległa podstawa naliczania tych należności. W jaki sposób? Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla pracowników stanowi podstawa, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, naturalnie po pomniejszeniu jej o składki: emerytalną, rentowe i chorobową finansowane przez pracowników. Ponieważ składka rentowa będzie niższa, wyższa będzie podstawa do procentowego naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Generalnie zaliczka na podatek naliczana jest od tej samej kwoty, co składki na ubezpieczenia społeczne, po pomniejszeniu jej o składki finansowane przez zatrudnionego oraz koszty uzyskania przychodu. W wyniku zmniejszenia składki rentowej podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, a w konsekwencji zwiększy się też opłacany podatek.
Zwiększy się również kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

( źródło: Gazeta Podatkowa nr 365 z dnia 09.07.2007 )

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook