Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych Petrus SA
środa, 20 września 2000 14:25
Licencja

Towarzystwo uzyskało zezwolenie ministra finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 4 lutego 1994 r. Działalność ubezpieczeniową rozpoczęło dziewięć miesięcy później – 18 listopada.
Akcjonariusze

Akcjonariuszami towarzystwa są: Toro Poland Investments, który ma 99,9% kapitału akcyjnego oraz Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, do którego należy 0,1% akcji zakładu. TORO Assicurazioni, należące do Grupy Fiata, jest właścicielem Toro Poland Investment.

Kapitał akcyjny towarzystwa wynosi 24 513 700 zł.

Władze towarzystwa

Prezes zarządu – Paweł Bisek, absolwent SGPiS; dr nauk ekonomicznych. W latach 1987–1991 był doradcą wiceprezesa RM w Komitecie ds. Reformy Gospodarczej i KERM. Od 1990 do 1991 r. zastępca dyrektora gabinetu Leszka Balcerowicza. Przez następne trzy lata, do kwietnia 1994 roku, był szefem Zespołu Doradców prezesa w Banku Pekao SA, dyrektorem Departamentu Kredytów i Gwarancji oraz przewodniczącym Komitetu Krajowego Centrali Banku. Od kwietnia do września 1994 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego. Do końca października 1995 roku piastował funkcję wiceprezesa TUiR Warta SA. Przez następne cztery lata pełni funkcję wiceprezesa zarządu PBK SA w Warszawie. Przez ponad rok, do czerwca 2000 r., był wiceprezesem zarządu TU PBK SA;
wiceprezes – Zdzisław Puzio;
członek zarządu – Antoni Brański.

Rada Nadzorcza:
przewodniczący – Enrico Pavoni;
wiceprzewodniczący – Andrea Simoncelli;
sekretarz – Stefano Honorati;
członkowie: Andrea Verese, Krzysztof Ulewski.

Produkty

Emerytura Petrus jest ubezpieczeniem emerytalnym z procesem systematycznego budowania kapitału. Towarzystwo zapewnia ubezpieczonemu dożywotnią emeryturę w ustalonej wysokości w zamian za terminowe opłacanie składek. Składka jest opłacana z góry od dnia zawarcia ubezpieczenia z roczną karencją przed rozpoczęciem wieku emerytalnego: dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Odpowiednio do dochodów z lokat kapitałowych co roku rewaloryzowane są zarówno składka, jak i świadczenia.

TUŻiE Petrus SA gwarantuje 5% dochodów z lokat, a w przypadku wypracowania wyższych dochodów – udział w nadwyżce w wysokości ustalonej przez zarząd.

Po upływie okresu umowy ubezpieczony ma do wyboru: wypłatę emerytury (z ewentualnym przeliczeniem przy składkach nieregularnych), wypłatę renty terminowej, jednorazowe wycofanie zgromadzonego i zrewaloryzowanego kapitału (wartości polisy), bezprowizyjne przeniesienie wartości polisy do innego indywidualnego produktu oferowanego przez TUŻiE Petrus SA.

W wypadku śmierci ubezpieczonego uposażony otrzymuje: w okresie składkowym (przed wypłatą pierwszej renty) wartość polisy; w okresie wypłacania emerytury: 12-krotność ostatnio wypłaconego świadczenia; w okresie wypłacania renty terminowej: pozostałą część skapitalizowanych świadczeń.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego w okresie oszczędnościowym towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu odpowiedni procent wartości polisy w zależności od długości trwania umowy (zgodnie z warunkami ogólnymi). Jeśli umowę wypowiada TUŻiE Petrus, to ubezpieczony otrzymuje wartość polisy.

Petrus Życie jest to indywidualne ubezpieczenie na całe życie z wybieranym okresem płatności składek. Towarzystwo gwarantuje uposażonym wypłatę sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Składka i suma ubezpieczenia są waloryzowane. Składka jest opłacana z góry od dnia zawarcia ubezpieczenia przez wybrany okres wielokrotności 5 lat (od 5 do 30 lat) lub jednorazowo. Składka jest płacona miesięcznie. Przy opłatach za dłuższe okresy (np. kwartał, rok) stosowane są zniżki. W razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczonego towarzystwo wypłaca mu odpowiedni procent wartości polisy zgodnie z warunkami ogólnymi umowy.

Renta Kapitałowa Petrus to produkt o charakterze czysto oszczędnościowym, z procesem budowania kapitału. Po upływie okresu oszczędnościowego ubezpieczony ma do wyboru: gwarantowaną przez 10 lat rentę dożywotnią; jednorazową wypłatę zgromadzonego i zrewaloryzowanego kapitału (wartość polisy); rentę terminową.

W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaca uposażonym, w okresie ubezpieczenia, wartość polisy. Jeżeli została wybrana opcja rentowa, a śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie wypłacania renty, towarzystwo wypłaci pozostałą część gwarantowanej renty.

Fiat Bank jest to terminowe ubezpieczenie na życie oraz na wypadek całkowitej niezdolności do pracy z malejącą sumą ubezpieczenia (zawierane na czas trwania umowy kredytowej). Osobą ubezpieczoną jest kredytobiorca. TUŻiE Petrus SA wypłaci ubezpieczającemu (Fiat Bank) pozostałą do spłacenia część kredytu w przypadku śmierci ubezpieczonego (kredytobiorcy) lub całkowitej niezdolności do pracy. Składka jest opłacana jednorazowo, z góry.

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie to grupowe ubezpieczenie na życie z kompleksowym zabezpieczeniem klienta i jego rodziny. Grupę tworzą pracownicy jednego zakładu. Wysokość składki oraz suma ubezpieczenia są takie same dla ubezpieczonych z danej grupy.

Podstawowy zakres gwarancji obejmuje: śmierć ubezpieczonego, śmierć współmałżonka, śmierć rodziców, teściów, dziecka, urodzenie dziecka żywego, urodzenie dziecka martwego; dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego: 40% sumy ubezpieczenia dla każdego niepełnoletniego dziecka, 4% za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (łącznie 200%).

W przypadku śmierci ubezpieczonego współmałżonek ma prawo kontynuować zawarte ubezpieczenie.

Petrus Agro jest ubezpieczeniem skierowanym do środowiska wiejskiego. Punktem wyjścia gwarancji produktu jest zawarcie grupowego rodzinnego lub pracowniczego ubezpieczenia na życie.

Petrus Annalis jest rocznym zbiorowym ubezpieczeniem na życie wraz z dodatkową ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków. Górna granica wieku osoby przystępującej do ubezpieczenia wynosi 65 lat. Minimalna grupa objętych ubezpieczeniem wynosi 20 osób.

Petrus Firma to roczne, grupowe ubezpieczenie (z możliwością przedłużania co roku) na wypadek śmierci i całkowitej niezdolności do pracy bez względu na przyczynę. Ubezpieczającym może być pracodawca zatrudniający nie mniej niż 20 osób, składka może być zmieniana co roku przez towarzystwo, w zależności od zmiany struktury grupy ubezpieczonych.

TUŻiE Petrus SA zobowiązuje się wypłacić 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, a także 100% sumy ubezpieczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Petrus Futuro to ubezpieczenie grupowe, skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających nie mniej niż 20 osób. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona życia ubezpieczonego połączona z budową kapitału na wypłatę przyszłego świadczenia.

Ubezpieczenie składa się z dwóch części: ubezpieczenia ochronnego (ubezpieczenie na życie z dodatkowymi gwarancjami) oraz części kapitałowej – ubezpieczenia kapitałowego.

Ubezpieczającym jest zakład pracy lub inna jednostka organizacyjna, ubezpieczonymi zaś – pracownicy zakładu lub uczestnicy grupy. Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która w chwili podpisania umowy nie przekroczyła 65 roku życia.

Sumę ubezpieczenia ustala się kwotowo i jest ona taka sama dla wszystkich pracowników. Składka jest płacona w ratach miesięcznych, przy czym składka za ubezpieczenie ochronne jest co roku modyfikowana ze względu na zmianę struktury wieku i składu grupy.

Po upływie okresu oszczędnościowego ubezpieczony ma do wyboru: gwarantowaną przez 10 lat rentę, jednorazową wypłatę zgromadzonego i zrewaloryzowanego kapitału (wartość polisy), rentę terminową. W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy, towarzystwo gwarantuje wypłaty świadczenia w wysokości należnej sumy ubezpieczenia (z ubezpieczenia ochronnego) i wartości zgromadzonego kapitału, powiększonego o dwunastokrotność wpłaconej ostatniej składki (z ubezpieczenia kapitałowego).

Petrus Pielgrzym 2000 jest grupowym ubezpieczeniem na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, skierowanym do uczestników pielgrzymek religijnych, organizowanych przez organizacje kościelne. Odpowiedzialność towarzystwa obejmuje zgon oraz nieszczęśliwy wypadek, jeżeli nastąpiły w czasie pielgrzymki lub w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki lub w drodze powrotnej.

Działalność towarzystwa

Towarzystwo prowadzi sprzedaż ubezpieczeń w ponad dwudziestu placówkach rozmieszczonych w całym kraju. Zatrudnia 120 własnych agentów oraz ma podpisaną umowę o współpracę z kilkoma brokerami.

Małgorzata Dygas
 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook