Reklama

Czas na wybór funduszu PZU "Złota Jesień"
wtorek, 08 czerwca 1999 14:09
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” jest reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, które zarządza aktywami funduszu i reprezentuje je w stosunkach z osobami trzecimi.

Akcjonariuszami PTE PZU SA jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, który ma 100% kapitału akcyjnego.

Kapitał własny PTE PZU „Złota Jesień” SA wynosi 200 mln zł, w tym:
kapitał akcyjny 20 mln zł.

Zarząd:
prezes – Jakub Tropiło (35 lat). Absolwent Wydziału Fizyki UW. Odbył wiele zagranicznych staży w renomowanych ośrodkach badawczych. Z PZU Życie SA jest związany od 1995 roku. Kierował pracami zespołu przygotowującego spółkę do prywatyzacji. Pracę w PZU rozpoczął na stanowisku specjalisty aktuariusza. Ma licencję aktuarialną nr 0011. Ostatnio był dyrektorem Biura Ekonomiczno-Aktuarialnego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.
Wiceprezes – Małgorzata Kobierska, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i doktor nauk ekonomicznych tej uczelni. Od 1975 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, obecnie prowadzi wykłady z zakresu bankowości i instytucji finansowych.
Pracowała w Banku Staropolskim SA, pełniąc m.in. obowiązki prezesa zarządu. Była wiceprezesem w Polskim Funduszu Kapitałowym.
członek zarządu – Halina Rodziewicz, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Przeszła niemal wszystkie szczeble kariery w PZU, zajmowała stanowiska eksperta ds. ubezpieczeń w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
członek zarządu – Beata Baranowska-Koralnik, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. W latach 1995–1998 pracowała w Towarzystwie Funduszy Powierniczych „Korona” jako dyrektor finansów i administracji, a później jako dyrektor zarządzający.

Rada Nadzorcza:
Władysław Jamroży (przewodniczący RN); Krzysztof Obłój (wiceprzewodniczący RN); Jerzy Bartosiewicz (sekretarz RN); Grzegorz Wieczerzak (członek RN); Wojciech Topiński (członek RN); Jan Szomburg (członek RN).
Depozytariuszem OFE PZU „Złota Jesień” jest Bank Pekao SA – Grupa Pekao SA.
Wynagrodzenie depozytariusza składa się z:

1. Opłaty za przechowywanie papierów wartościowych, w tym:
a/ opłaty uzależnionej od wartości netto aktywów funduszu, naliczanej kumulacyjnie na podstawie średniomiesięcznej wartości aktywów netto funduszu w danym miesiącu:
– dla wartości aktywów netto do 500 mln zł – 0,035% w skali roku;
– dla wartości aktywów netto od 500 mln  zł do 1 mld zł – 0,03% w skali roku;
– dla wartości aktywów funduszu powyżej 1 mld zł – 0,025% w skali roku, nie mniej jednak niż 7500 zł miesięcznie.
b/ opłaty za rozliczenie transakcji papierami wartościowymi w wys. 9 zł za każdą rozliczoną w danym miesiącu transakcję papierami wartościowymi.

2. Opłaty z tytułu czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszu:
a/ opłaty kosztów depozytariusza powstałych w związku z przechowywaniem aktywów funduszu w KDPW (...)
Agent transferowy – PZU-CL Agent Transferowy SA.

Wysokość opłaty manipulacyjnej potrącanej od wpłacanej co miesiąc składki wynosi 9% przez dwa pierwsze lata uczestnictwa w funduszu. Od trzeciego roku 7%, a od szesnastego roku uczestnictwa 3%. Potrącenie następuje przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe.

Jednostki rozrachunkowe – w pierwszym dniu przeliczenia, następującym po dokonaniu wpłaty pierwszej składki do funduszu lub wypłaty transferowej, wartość jednostki rozrachunkowej wynosi 10,00 zł.

Wynagrodzenie dla towarzystwa – koszty zarządzania funduszem są uzależnione od wartości aktywów netto funduszu (patrz tabela).

W przypadku gdy wartość aktywów netto funduszu przekroczy 3,3 mld zł miesięcznie, koszty zarządzania funduszem wyniosą 1,645 mln zł plus 5 000,00 zł za każde 10mln zł powyżej tej kwoty. Jednak opłata pobierana za zarządzanie nie może być wyższa niż 0,05% wartości zarządzanych aktywów w skali miesiąca.

Kwota na pokrycie kosztów zarządzania funduszem jest ustalana w każdym dniu wyceny, przy czym pobierana jest z dołu za każdy dzień, jaki upłynął od poprzedniego dnia wyceny.

Opłata pobierana w przypadku wypłaty transferowej, polegającej na przekazaniu środków z rachunku członka funduszu do innego OFE na skutek zmiany funduszu, wynosi: 200 zł, jeżeli zmiana funduszu nastąpiła w ciągu trzech miesięcy od daty wpływu pierwszej składki na rachunek członka w funduszu; 175,00 zł, jeżeli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy; 150,00 zł, jeżeli nie upłynęło więcej niż 9 miesięcy (...) 25 zł, jeżeli upłynęło więcej niż 21 miesięcy, a mniej niż 24 miesiące.

W przypadku gdy kwota wypłaty transferowej jest niższa niż suma opłat, maksymalna wysokość opłat, które może pobrać fundusz, jest równa kwocie wypłaty transferowej.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego członka funduszu lub członkowi jego najbliższej rodziny, w sposób wskazany przez tę osobę, po przedstawieniu funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego członka funduszu może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu.

Wypłata jest dokonywana w formie jednorazowej lub ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Raty mogą być miesięczne lub kwartalne. Wypłaty są dokonywane, w zależności od dyspozycji osoby uprawnionej, w gotówce, przelewem na rachunek wskazany lub przekazem pocztowym.

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli małżeństwo członka funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na jego rachunku, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej byłemu współmałżonkowi w otwartym funduszu emerytalnym i zapisywane na jego rachunku. Jeżeli nie ma takiego rachunku i nie otworzy go w ciągu dwóch miesięcy, to przypadająca mu część pieniędzy po byłym współmałżonku zostanie przekazana w ramach wypłaty transferowej do funduszu małżonka.

Obowiązki informacyjne funduszu. Prospekt informacyjny funduszu będzie ogłaszany w dzienniku ogólnopolskim „Prawo i Gospodarka” raz w roku, w ciągu 200 dni od końca roku, nie później niż w terminie trzech tygodni od zatwierdzenia przez towarzystwo sprawozdania finansowego funduszu.

Fundusz przesyła każdemu członkowi do miejsca zamieszkania raz na 12 miesięcy pisemną informację zawierającą dane o środkach znajdujących się na rachunku członka funduszu; terminach dokonywanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe; dane o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Pierwsza informacja zostanie przesłana w ciągu 14 dni po upływie roku od otrzymania przez fundusz pierwszej składki lub wypłaty transferowej, następne w ciągu dwóch miesięcy od końca roku.

Dystrybucja: 100 tys. przeszkolonych akwizytorów funduszu, 800 placówek PZU SA oraz PZU Życie SA na terenie całego kraju.

Lokatami członków funduszu będzie zarządzał Jerzy Filip (35 lat), dyrektor Biura Inwestycji PTE PZU SA, absolwent ekonomii SGPiS (obecnie SGH). Ma licencję maklera papierów wartościowych nr 8. Do 1991 roku pracował w BRE jako dealer walutowy i rynku pieniężnego. Od 1993 roku do 1 kwietnia 1999 roku w Creditanstalt Securities SA, również w ING Baring Securities (Poland) jako Dyrektor Generalny.

Największy sukces: kierowane przez niego biuro w ING Baring Securities Poland otrzymało nagrodę Prezesa GPW za największy wzrost w udziału w obrotach w 1997 roku.

Małgorzata Dygas

Uwaga. W następnym numerze „Gazety Ubezpieczeniowej” zostanie zaprezentowany OFE Skarbiec Emerytura.
Założenia polityki inwestycyjnej
Bezpieczeństwo lokat członków funduszu będzie osiągane przez odpowiedni dobór instrumentów lokacyjnych. Zakłada się wysoki udział w portfelu inwestycyjnym instrumentów dłużnych o jak najniższym stopniu ryzyka inwestycyjnego i łatwej do oszacowania z góry stopie zwrotu (bony skarbowe, obligacje skarbowe, instrumenty dłużne renomowanych firm o dobrej kondycji finansowej, lokaty na rynku międzybankowym).
Wykorzystując dotychczasowe doświadczeniach z rynków kapitałowych można stwierdzić, że ryzyko inwestycyjne przy lokatach na rynku kapitałowym maleje wraz z wydłużeniem horyzontu inwestycyjnego i przynosi zwykle wyższy zwrot w długim okresie niż inwestycje w innego rodzaju instrumenty finansowe. Dywersyfikacja instrumentów lokacyjnych portfela i dobranie odpowiednich proporcji dla poszczególnych instrumentów pozwolą zwiększyć wartość aktywów powierzonych OFE PZU "Złota Jesień".   

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook