Reklama

Rozwój gospodarki oparty o wiedzę
wtorek, 16 marca 2004 20:47
Na 101 dni przed akcesją, w ramach przygotowań do przeglądowej konferencji planowanej na 19 maja br. na temat „Europejskiego jednolitego rynku usług ubezpieczeniowych”, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka wraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zorganizowały 21 stycznia br. seminarium.

Seminarium przewodniczył dr Bogusław Sosnowski, wiceprezes Zarządu Izby, który we wprowadzeniu do dyskusji odniósł się do przyczyn niedorozwoju wiedzy, któremu winni są wszyscy profesjonalni uczestnicy rynku, jak i do zakresu niezbędnej ogólnospołecznej edukacji, która powinna kształtować aktywne podejście do wszelkiego ryzyka, towarzyszącego życiu codziennemu i każdej formie działalności gospodarczej. Przypomniał sformułowaną w grudniu ub. r., podczas poprzedniego seminarium, inicjatywę powołania zespołu ds. terminologii ubezpieczeniowej.

– Odwieczne utyskiwania na temat niedostatku wiedzy ubezpieczeniowej w Polsce uzyskały ostatnio silne impulsy do przekształcenia ich w konstruktywne programy. Stało się to zwłaszcza za sprawą wyzwań europejskich i zmian w następstwie tzw. rewolucji w prawie ubezpieczeniowym – mówił we wprowadzeniu do dyskusji dr Stanisław Nowak, prezes Zarządu Izby.

Seminarium otworzyła dr Teresa Kopczyńska, prorektor WSPiZ, przypominając dokonania Szkoły i zakres prowadzonego w niej kształcenia ubezpieczeniowego. Zgłosiła gotowość szerokiej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi i partnerami z rynku ubezpieczeniowego.

Dr Stanisław Nowak, przedstawiając raport Zarządu Izby o edukacji ubezpieczeniowej, podkreślił konieczność kształcenia profesjonalnych kadr rynku ubezpieczeniowego, w tym uruchomienia, w oparciu o wiodące ośrodki akademickie, studium zawodowego dla kadry kierowniczej i rezerwowej zakładów ubezpieczeń.

Prof. Lech Zacher, dyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych WSPiZ, przedstawił zagadnienia związane z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego. – Coraz większy dostęp do coraz większych zasobów informacji społeczeństwa rozwinięte uzyskują poprzez rynek – mówił.

Bogusław Skuza, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wskazując, że kadra sektora ubezpieczeń liczy 400 000 osób, omówił doświadczenia PIU w szkoleniach zawodowych, w tym w wykorzystywaniu wzorów europejskich, zwłaszca francuskich i niemieckich. Podkreślił pilną konieczność współpracy w tym zakresie.

Prof. Tadeusz Szumlicz, występujący w zastępstwie prof. Jana Monkiewicza, przewodniczącego KNUiFE, omówił bieżące inicjatywy Komisji. Wskazał na doniosłą rolę popularyzacji warunków ubezpieczeń, posługując się pojęciem „akwizycji przez edukację”. Poddał pod rozwagę problem kształcenia ustawicznego, który powinien być zinstytucjonalizowany jako zespół wymagań i sposobów certyfikacji wiedzy profesjonalistów.

Marcin Kawiński z Biura Rzecznika Ubezpieczonych zrelacjonował doświadczenia Urzędu w popularyzowaniu wiedzy, w tym za pośrednictwem Internetu (http://www.rzu.gov.pl/).

Prof. Tadeusz Sangowski, kierownik Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wiceprezes Zarządu Izby, przedstawił dorobek i doświadczenia wiodącego w Polsce ośrodka poznańskiego, deklarując gotowość współpracy w upowszechnianiu tych doświadczeń.

Dr Dariusz Fuchs, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawił wymagania rozbudowy programów kształcenia w wydziałach prawa.

Prof. Kazimierz Ortyński, członek Zarządu PZU SA, przedstawił doświadczenia największego polskiego ubezpieczyciela w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników.

Dr Grażyna Sordyl z Akademii Ekonomicznej w Krakowie omówiła problematykę standaryzacji studiów podyplomowych w kontekście możliwości specjalizacji poszczególnych uczelni.

Mariusz Wichtowski, prezes Zarządu PBUK, przypominając, że edukację należałoby zacząć od ustawodawców, nieposiadających wszak z natury rzeczy wiedzy specjalistycznej, a Związek Banków Polskich np. ma w tej dziedzinie osiągnięcia, skupił się na edukacji powszechnej. Zadeklarował pomoc merytoryczną przy opracowywaniu poradnika ubezpieczającego, zawierającego, podane w sposób przystępny, jego podstawowe prawa i obowiązki.

Jarosław Łukasiewicz, wiceprezes Zarządu ALATUS Co., opowiedział o doświadczeniach w upowszechnianiu wiedzy narzędziami e-learningu.

Bogusław Bamber, pełnomocnik Prezesa Zarządu TUiR WARTA SA, wskazał, iż rozwój bankassurance otwiera nowy kanał edukacji społecznej i poparł inicjatywę poradnika. Poinformował, iż od tego roku konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, organizowany przez Wartę od pięciu lat, zaowocuje publikacjami nagrodzonych prac.

Tomasz Mintoft-Czyż, prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, przypomniał doświadczenia północnoamerykańskie w egzekwowaniu obowiązku kształcenia ustawicznego pośredników. Wskazał na konieczność wspierania możliwości zaspokajania potrzeby wiedzy pośredników polskich, które tłumi, jego zdaniem, chaotyczny rozwój rynku.

Dr Andrzej Fesnak, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, podkreślił konieczność rozbudowy wiedzy pośrednika ubezpieczeniowego o towarzyszące produkty finansowe.

Tadeusz Lenart, sekretarz Zarządu Izby, omówił opracowany w Izbie w ub. r., „Program kształcenia pośredników ubezpieczeniowych”. Apelował o podjęcie prac nad jego uszczegółowieniem w związku z koniecznością stosowania europejskich wymagań w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych pośredników.

Stanisław J. Podlewski, sekretarz Rady Programowej Izby, przedstawił koncepcję i stan zaawansowania prac nad „Bazą wiedzy o prawie ubezpieczeń gospodarczych”, nowoczesnym systemem informatycznym ułatwiającym dostęp do aktów prawnych, polskich i europejskich, regulujących rynek ubezpieczeniowy.

Dwoje uczestników nadesłało wystąpienia pisemne:

Prof. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdził w nim, m.in.: Ubezpieczenie gospodarcze stanowi zarówno urządzenie gospodarcze, jak i instytucję prawną, a zatem stanowić powinno przedmiot badań interdyscyplinarnych. Jednak z faktu bardzo ścisłych powiązań pomiędzy aspektem ekonomicznym i prawnym ubezpieczeń nie można wyprowadzać wniosku o celowości „konstruowania” jednej i ogólnej dyscypliny wiedzy o ubezpieczeniach. Opis i badanie fenomenu ubezpieczeń powinny stanowić przedmiot odrębnych dyscyplin naukowych, a więc albo w ramach ekonomii, albo w ramach nauki prawa.
Na przykładzie naszej rzeczywistości widać, że ów postulat metodologiczny nie jest przestrzegany i dotyczy nie tylko naukowego opisu i badań nad ubezpieczeniami, ale także działalności edukacyjno-popularyzatorskiej, której zalew obserwujemy nie tylko w różnorakich opracowaniach, ale także w periodykach naukowych oraz w prasie codziennej. Można zatem postawić tezę o głębokim „zmanierowaniu” polskiej edukacji ubezpieczeniowej, której efektem jest utrzymująca się w społeczeństwie tzw. ignorancja ubezpieczeniowa. Jest cała rzesza autorów, w tej liczbie publicystów i dziennikarzy, którzy obficie, niestrudzenie i z podziwu godnym zapałem piszą o ubezpieczeniach wszystko, co im ślina na język przyniesie. Owe zespoły autorskie nazywam pisarzami ubezpieczeniowymi, a uprawianą przez nich sztukę można określić mianem „beletrystyki ubezpieczeniowej”.
Zjawisko to nie byłoby tak groźne, gdyby ograniczyło się jedynie czy głównie do medialnego przekazu informacyjnego na temat naszego rynku ubezpieczeniowego, jego funkcjonowania, kierunków transformacji czy też wszelkich tzw. aktualności naszego życia ubezpieczeniowego. Niestety, owa beletrystyka ubezpieczeniowa coraz odważniej wkracza na niwę analiz specjalistycznych, mających za przedmiot trudne zagadnienia prawa ubezpieczeniowego oraz ekonomii ubezpieczeń.

Dr Maria Gasińska, dziekan Wydziału Ekonomiki Ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, poinformowała m.in., iż Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna należy do nielicznych uczelni ekonomicznych, w których wszyscy studenci mają w programie obowiązkowe zajęcia z zakresu podstaw ubezpieczeń. Jest to wykład (30-godzinny, 20-godzinny i l0-godzinny, w zależności od typu studiów) zakończony pisemnym zaliczeniem przedmiotu. Na tle ogólnie niskiego poziomu społecznej świadomości ubezpieczeniowej oraz nieznajomości podstawowej wiedzy ubezpieczeniowej absolwentów uczelni ekonomicznych i coraz większego znaczenia rynku ubezpieczeniowego jako elementu rynku finansowego należy dążyć do włączenia przedmiotu „podstawy ubezpieczeń” (lub „podstawy wiedzy ubezpieczeniowej”) do minimum programowego na kierunku ekonomicznym. Wydaje się, że jedynie realizacja tego postulatu da wiedzy ubezpieczeniowej pełną szansę zaistnienia w uczelniach ekonomicznych i w edukacji ekonomicznej.

Dyskusję podsumował dr Stanisław Nowak. Stwierdził, że pełny dorobek seminarium zostanie przedstawiony na majowej konferencji przeglądowej. Dodał, że ta ważna problematyka edukacyjna będzie skonfrontowana z wymaganiami i uwarunkowaniami sektora ubezpieczeń i jego społeczną misją.
 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook