Bancassurance: III rekomendacja dobrych praktyk
piątek, 26 października 2012 08:04

25 października Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich ogłosiły III rekomendację dobrych praktyk dla rynku bancassurance, dotyczącą ubezpieczeń inwestycyjnych lub oszczędnościowych (będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.). Jednocześnie zaktualizowana została I rekomendacja dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Oba dokumenty mają na celu poprawę standardów na rynku bancassurance i spełnienie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Równolegle PIU opublikowała raport na temat kondycji rynku bancassurance na koniec czerwca 2012 r.

Prace nad projektem „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” prowadzone były przez kilkanaście miesięcy przez zespoły ekspertów powołane w ZBP i PIU. Projekt dokumentu był też przedmiotem szczegółowych konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, UOKiK, Ministerstwem Finansów i Rzecznikiem Ubezpieczonych.

Założenia III rekomendacji

Centralną częścią rekomendacji jest określenie obowiązków informacyjnych banku wobec klienta poprzez wskazanie minimalnego zakresu informacji, które powinny być przekazane konsumentowi przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Dotyczy to w szczególności dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia, które powinny zawierać między innymi informacje o: kosztach ponoszonych przez klienta i sposobie ich obliczania, zasadach ustalania wysokości świadczeń należnych konsumentowi oraz możliwości wystąpienia ryzyka związanego z daną inwestycją. Rekomendacja zakłada, iż klient powinien też otrzymać jasną informację, czy bank występuje w roli ubezpieczającego czy też pośrednika.

- III rekomendacja nakłada obowiązek, aby dokumenty przekazywane klientowi były napisane w sposób przejrzysty, jasny i nie budzący wątpliwości u czytelników, a wszelkie sformułowania niejednoznaczne były interpretowane na korzyść klienta. Biorąc pod uwagę doświadczenia sektora finansowego z wdrażaniem dyrektywy MIFID, w dokumencie uwzględniono też część przepisów dotyczącą sprawdzenia warunków objęcia klienta ochroną ubezpieczeniową. - mówi Małgorzata Knut, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU. - Banki zobowiązały się m.in. do sprawdzania, czy dany klient spełnia wymogi objęcia ochroną, przewidziane w warunkach ubezpieczenia (w szczególności wiek). Dodatkowo, w przypadku skorzystania przez klienta z prawa do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej banki mają obowiązek poinformowania go o wszelkich konsekwencjach tej rezygnacji, w tym o ewentualnych związanych z nią kosztach. Za pożądany standard rynkowy uznano także zasadę, że materiały informacyjne na temat ubezpieczeń powinny zawierać informację o stosowaniu przez banki i ubezpieczycieli postanowień rekomendacji. – wylicza.

O rozwiązania zastosowane w III Rekomendacji została zaktualizowana I Rekomendacja PIU i ZBP dotycząca ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Autorzy dokumentu podkreślają, że wprowadzone do niej zmiany są również odpowiedzią na postulaty KNF oraz aktualne zmiany na rynku. Do rekomendacji dodano m.in. nowy paragraf określający zasady postępowania banku w przypadku, gdy ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu oraz relacji pomiędzy bankiem a klientem, gdy bank uzna za niezasadne dalsze dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela (umowa przelewu wierzytelności z osobą uprawnioną albo spadkobiercą).

- Trzecia rekomendacja, opracowana wspólnie przez środowisko bankowe i ubezpieczeniowe, powstała z myślą o bardziej skutecznej ochronie interesów ekonomicznych i prawnych klientów w odniesieniu do ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. – komentuje założenia III rekomendacji dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Krzysztof Mędrala, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - W naszej ocenie (GU Europa – przyp. AM) wprowadzenie rekomendacji sprawi, że zasady te staną się powszechnym i obowiązkowym standardem, co przyczyni się do budowania zaufania do instytucji finansowych. Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w niniejszej rekomendacji  elementów dyrektywy MIFID. Powinno to zapewnić, że produkty inwestycyjne będą jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb, wiedzy i doświadczenia  klientów. Rekomendacja reguluje najważniejsze obszary związane ze sprzedażą i obsługą produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, w których uczestniczy bank, takie jak  określenie obowiązków informacyjnych, na które składają się rodzaj, zakres  i  tryb poszczególnych  informacji  i dokumentacji przekazywanych klientom, zasady obejmowania klientów ochroną ubezpieczeniową oraz obsługi klientów w trakcie trwania ochrony. – dodaje.

Krzysztof Mędrala zwraca uwagę, że propozycje wprowadzenia  jasnych, przejrzystych, rzetelnych  i bezpiecznych zasad sprzedaży i konstruowania produktów inwestycyjnych wysuwał również KNF i  w tym zakresie III rekomendacja jest na nie odpowiedzią. - Należy podkreślić, że już dzisiaj większość  zawartych  w niej zasad jest  stosowana w relacjach ubezpieczyciel – bank - klient przez odpowiedzialne i świadome podmioty. – zaznacza.
Raport n/t bancassurance w I poł. 2012 r.

- Rekomendacje przygotowane wspólnie przez środowisko bankowe i ubezpieczeniowe dotyczą znaczącej części rynku ubezpieczeń. Jak pokazują zebrane przez PIU wyniki rynku bancassurance po II kwartale 2012 r., wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w tym kanale to 11,2 mld zł dla ubezpieczeń na życie i 690 mln zł dla ubezpieczeń majątkowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Sektor ubezpieczeń na życie

Według danych PIU, składka pozyskana za pośrednictwem banków stanowiła 57,5% (11,2 mld zł)* ogólnej wartości działu I po II kwartałach 2011 r. (19,5 mld zł). Na koniec czerwca aż 88% sześciomiesięcznych przychodów ze składek w kanale bankowym pochodziło z polis inwestycyjnych. Pozostały przypis wygenerowały umowy powiązane z produktem bankowym (ok. 12%) i ubezpieczenia niepowiązanych z produktem bankowym (tzw. stand alone, ok. 1%).

Jeśli zaś chodzi o liczbę wykupionych produktów, to 89% udział miały polisy powiązane z produktem bankowym, 7% inwestycyjne, zaś 4% stand alone. Autorzy raportu policzyli także, że średnia, uroczniona składka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bankowym na dzień 30 czerwca 2012 r. osiągnęła poziom ok. 32 tys. zł. W przypadku polis powiązanych z produktem bankowym wyniosła ok. 340 zł, zaś w niepowiązanych nieco powyżej 350 zł.

W ciągu 6 miesięcy tego roku za pośrednictwem bancassurance zawarto ok. 8,2 mln umów życiowych**.

Sektor ubezpieczeń majątkowych i osobowych

W dziale II przypis składki pozyskany za pośrednictwem banków na koniec czerwca 2012 r. stanowił jedynie 6,7% (690 mln zł) ówczesnej ogólnej wartości sektora non-life (10,22 mld zł). Największy przypis składki (43,6%) wygenerowały ubezpieczenia z grup 14-16 (kredyt, gwarancja, ryzyka finansowe) oraz grup 8 i 9, czyli ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (22,6%). Na kolejnych miejscach znalazły się ubezpieczenia z grup 1 i 2, tj. wypadkowe i chorobowe (19,7%), gr. 3-7, tj. casco i przedmioty w transporcie (3,9%), gr.18, tj. assistance (2,6%), oraz polisy z gr. 17 - ubezpieczenia ochrony prawnej (2,4%).

W kanale bankowym największą liczbę umów odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 (56% ogólnej liczby polis, wynoszącej nieco ponad 20 mln szt.), ubezpieczeń z gr. 8 i 9 (18%), ubezpieczeń z gr. 1 i 2 (10%), z gr. 3-7 (9%) i z gr. 18 (5%).

Wyniki najnowszego badania n/t bancassurance

Pod koniec września 2012 roku na zlecenie Związku Banków Polskich, TNS zrealizował badanie poświęcone bancassurance. Badanie zostało przeprowadzone w dwustu placówkach bankowych z całego kraju, które reprezentują wszystkie typy banków krajowych. Z badania wynika, że zdecydowana większość bankowców (87%) widzi potencjał w łączeniu usług bankowych i ubezpieczeniowych. Zdecydowana większość respondentów (66%) jest zdania, że usługi tego typu są wartością dodaną dla klientów ich banku. Z badania wynika również, że podobnie jak w zeszłym roku większość klientów decyduje się dodatkowo ubezpieczyć kredyty hipoteczne (77%) i konsumenckie (73%), a blisko połowa (46%) ubezpiecza karty płatnicze. W przypadku ubezpieczenia kredytów konsumenckich oraz kart płatniczych w ciągu ostatniego roku zainteresowanie klientów tymi usługami wzrosło – o 7pp. dla kredytów konsumenckich oraz 4pp. dla kart płatniczych.

- Dane na temat rozwoju ubezpieczeń kredytów konsumenckich i kart płatniczych wskazują kilkuprocentowy wzrost zainteresowania klientów tymi usługami. Świadczyć to może o tym, że w tak trudnych czasach rośnie świadomość Polaków dotycząca możliwości zabezpieczania produktów bankowych, z których korzystają – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Po wejściu w życie III rekomendacji ZBP zamierza monitorować jej wdrożenie i powszechność stosowania oraz komunikować postępy w jej wprowadzaniu przez kolejne banki i firmy ubezpieczeniowe. Organizacja liczy na to, że Dobre Praktyki Bancassurance staną się powszechnie obowiązującym standardem w zakresie ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi i będą zapewniać wysoką jakość usług świadczonych przez banki.

***

*Raport został przygotowany na podstawie danych zebranych od 25 towarzystw działu I, których przypis składki na dzień 30 czerwca 2012 r. obejmował ponad 99% wartości całego sektora życiowego, oraz danych z 17 zakładów z sektora non-life, obejmujących ponad 77% łącznej wartości rynku po 3 kwartałach ubiegłego roku (uwzględniając jedynie towarzystwa korzystające ze sprzedaży w kanale bankowym. Gdyby uwzględnić również zakłady, które nie prowadzą dystrybucji w ramach bancassurance, udział dla 2 kw. 2012 r. zwiększa się o 9,7 pp.).

**W dziale I liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego, dział II - łączna liczba klientów banku objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego oraz liczba osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego. W przypadku braku danych o liczbie osób objętych ochroną, podawano liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjęto, że cały pakiet obejmuje ochroną jednego klienta, a nie każde ryzyko oddzielnie.

Prezentacja na temat rekomendacji dla bancassurance jest dostępna pod adresem:
http://www.piu.org.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

MediSky: Arkadiusz Piątek nowym dyrektorem generalnym na Polskę

Firma MediSky International mianowała Arkadiusza Piątka nowym dyrektorem generalnym na Polskę. Będzie on odpowiedzialny za wypracowanie...


czytaj dalej

Alior Bank: Katarzyna Sułkowska zatwierdzona na stanowisku prezesa

15 maja na trzysta osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny...


czytaj dalej

Zurich: Wielkiej fuzji nie będzie

Zurich Insurance nie planuje dużej fuzji i ucina spekulacje na temat swojego zaangażowania we wzmożoną aktywność akwizycyjną w branży.

W I kw....


czytaj dalej

Marsh: Stawki odnowieniowe poszły w górę

Po 4,5 roku spadków ceny ubezpieczeń wzrosły średnio drugi kwartał z rzędu. W dużym stopniu jest to spowodowane cenami ubezpieczeń majątkowych, na...


czytaj dalej

Aon Polska: RIM pomaga firmom w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem

RMI (Risk Maturity Index), czyli indeks dojrzałości zarządzania ryzykiem – taką nazwę nosi narzędzie Aon, które może wspomóc polskie firmy w...


czytaj dalej

Pramerica Życie: Udany rok

Historyczny zysk netto w wysokości 27,4 mln zł, o ponad jedną trzecią wyższy niż w roku poprzednim, sporo ponad ćwierć miliarda złotych zebranych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook