Indywidualne ubezpieczenia na życie (1)
wtorek, 14 kwietnia 2009 19:48
W czasach kryzysu jeszcze bardziej niż do tej pory martwimy się o zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed wystąpieniem niekorzystnych sytuacji życiowych, takich jak niemożność zarobkowania, inwalidztwo, śmierć jedynego żywiciela rodziny. Martwimy się o przyszłość naszych najbliższych, dzieci. Chcemy zabezpieczyć ich byt. Naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzą towarzystwa ubezpieczeń na życie. Oferują one indywidualne ubezpieczenia na życie o charakterze ubezpieczeniowym, ochronno-inwestycyjnym, inwestycyjnym; skierowane do dzieci, osób dorosłych oraz starszych.

W niniejszym artykule zaprezentuję, z jakich produktów mogą skorzystać osoby zainteresowane wspomnianą formą ubezpieczeń. W tym celu przeanalizuję ofertę takich towarzystw ubezpieczeń na życie, jak: Allianz, Amplico Life, ING, Warta, Generali, Benefia, HDI Gerling Życie, PZU Życie.

Prezentację rozpocznę od ofert przeznaczonych „dla dzieci”. I tak ubezpieczenia tzw. posagowe dostępne na rynku polskim to m.in.:

Uśmiech dziecka (PZU Życie)

Jest to ubezpieczenie posagowe. Umożliwia gromadzenie kapitału dla dzieci z myślą o ich przyszłości. Ubezpieczony może wybrać okres trwania ubezpieczenia. Wysokość składek ustalana jest indywidualnie i zależy od: sumy ubezpieczenia, wieku, płci, stanu zdrowia ubezpieczonego. Wypłacane świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i spadkowego. Ubezpieczony ma prawo do zawieszenia opłacania składek, skrócenia czasu trwania ubezpieczenia lub zamiany ubezpieczenia w bezskładkowe w razie wystąpienia trudnej sytuacji życiowej. Istnieje możliwość wykupienia umów dodatkowych: Uśmiech dziecka – Renta (w razie śmierci ubezpieczonego dziecko otrzymuje comiesięczną rentę do końca trwania umowy lub dożywotnio), oraz przejęcia opłacania składek w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy.

Junior+ (Amplico Life)

Ubezpieczeniem można objąć dziecko w wieku 0–17 lat. Po wygaśnięciu ubezpieczenia będzie ono mogło wypłacić zgromadzony kapitał. Jeśli ubezpieczony umrze w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uposażeni otrzymają trzykrotność sumy ubezpieczenia. Umowę tę można wzbogacić o umowę dodatkową – „Gwarancja Junior”. Jeśli ubezpieczający umrze lub nie będzie mógł opłacać składki ze względów zdrowotnych, to Amplico przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy ubezpieczeniowej. Umowy „Gwarancja Junior” nie mogą zawrzeć osoby nieposiadające stałego zatrudnienia oraz niemieszczące się w przedziale wiekowym 18–50 lat. Inna umowa dodatkowa to Opieka 2000+. Zawierana jest na ten sam okres co Junior, bez konieczności wykonywania badań lekarskich. Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć i trwałe inwalidztwo dorosłego i dziecka. Przez pierwsze 6 lat trwania ubezpieczenia jego suma wzrasta o 10% wartości podstawowej na rok.

Młody Lew (ING)

Jest to ubezpieczenie umożliwiające długoterminowe wsparcie dziecka w razie śmierci rodzica. Umożliwia gromadzenie środków i ich inwestowanie. Składka dzieli się na część ubezpieczeniową i oszczędnościowo-inwestycyjną. Jej wysokość ustala się indywidualnie (m.in. w oparciu o wiek i płeć ubezpieczonego, skłonność do ryzykownych hobby). Środki są zwolnione z podatku od zysków i od spadku.
 
Plan Oszczędnościowy dla dziecka (Generali)

Jest to ubezpieczenie o charakterze inwestycyjno-ochronnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Mogą z niego skorzystać osoby poniżej 15. roku życia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a składka jest opłacana z zadeklarowaną częstotliwością – co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Można opłacać składki dodatkowe. Inwestycje są dostosowane do preferencji i trendów rynkowych. Inwestowanie może się odbywać w jednym z funduszy: Agresywny, Mieszany, Obligacji, Specjalistyczny, Gwarantowany. Istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych – na wypadek śmierci poniesionej w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacania renty i opłacania składek w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy zarobkowej.

Lew Junior (Generali)

Jest to ubezpieczenie posagowe przeznaczone dla dzieci (kapitał na dorosłe życie) oraz rodziców (bezpieczeństwo finansowe). Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego oraz życie dziecka. Umowa zawierana jest na czas określony 5–25 lat. Składki mogą być opłacane z zadeklarowaną częstotliwością. Świadczenie jest wypłacane w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub w razie śmierci rodzica (rata comiesięczna wypłacana dziecku do końca trwania umowy wynosi 2% sumy ubezpieczenia). W razie śmierci ubezpieczonego lub jego niezdolności do pracy składki opłaca Generali. Można zawrzeć umowy dodatkowe: na wypadek śmierci poniesionej w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa powstałego w nieszczęśliwym wypadku, poważnego zachorowania dziecka, pobytu dziecka w szpitalu (także w związku z nieszczęśliwym wypadkiem).

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe (Warta)

Przeznaczone jest dla osób, które chcą zapewnić dziecku (w wieku do 18/25 lat) dobry start w dorosłe życie. Ubezpieczony określa częstotliwość opłacania składek. Istnieje możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, jeśli: zawrze on związek małżeński, urodzi mu się dziecko lub rozpocznie naukę w szkole wyższej. Do omawianego ubezpieczenia można dokupić ubezpieczenia dodatkowe, obejmujące: zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, przejęcie opłacenia składki na skutek całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego, inwalidztwo dziecka poniesione w wyniku wypadku, Rentę Posagową (wypłata miesięcznej renty do końca trwania ubezpieczenia w razie śmierci rodziców dziecka). Można także zawrzeć dodatkową umowę Funduszu Posagowego. Umożliwia ona inwestowanie środków w plany i fundusze inwestycyjne udostępnione przez towarzystwo.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (Allianz)

Przeznaczone jest dla osób mających dzieci w wieku do 18. roku życia, którym chcą zapewnić udany start w dorosłe życie oraz ułatwić zdobycie wykształcenia. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony od 5 do 15 lat. Składki są opłacane z zadeklarowaną częstotliwością: co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście lub jednorazowo. Można też opłacać składki doraźne (dodatkowe). Co rok Allianz proponuje indeksację składki, na którą nie trzeba się zgadzać. Suma ubezpieczenia oraz moment wypłaty środków są określone w umowie. Ubezpieczenie umożliwia zabezpieczenie przyszłości dziecka, korzystanie z zysku, który wypracuje Allianz, możliwość zmiany na ubezpieczenie bezskładkowe, zawieszenie opłacania składek, możliwość wypłaty części środków z rachunku zysków, możliwość 30-dniowego odroczenia opłacania składek. Posiadacz ubezpieczenia może wykupić umowy dodatkowe, takie jak: na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku, zwolnienie z opłacania składek w razie inwalidztwa, wypłacanie renty miesięcznej w razie śmierci ubezpieczonego.

Mega Posag (HDI Gerling Życie)

Jest to posagowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Mogą je zawrzeć osoby w wieku 18–59 lat, posiadające dziecko w wieku do 15 lat. Minimalny okres ubezpieczenia obejmuje 11 lat (co najmniej do 18. roku życia dziecka, zaś maksymalnie do 26 lat). Składki są opłacane co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Środki są inwestowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (96 oferowanych przez 11 towarzystw funduszy inwestycyjnych). Istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych – na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku (też z rentą posagową), na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania dziecka, przejęcie opłacania składek w razie śmierci ubezpieczonego oraz świadczenie Assistance.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie oferują także ubezpieczenia na życie o charakterze ubezpieczeniowym. Należą do nich:

Spokój najbliższych (PZU Życie)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wysokość składki zależy od: sumy ubezpieczenia, płci i wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia, uprawianego sportu. Składkę można opłacać co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Składka jest opłacana przez okres zaznaczony w umowie, ale ochrona ubezpieczeniowa trwa także po tym terminie. Świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i spadkowego. Istnieje możliwość zawieszenia opłacania składek na 6 miesięcy. Ubezpieczony może wykupić dodatkowe umowy zabezpieczające takie ryzyka, jak: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przejęcie opłacania składek za ubezpieczonego.

Ochrona Życia Plus (Amplico)

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18–50 lat. Czas jego trwania to 15 lat. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 15 tys. zł, a maksymalna 150 tys. Składka jest stała. Zgromadzone pieniądze są wypłacane w razie: śmierci ubezpieczonego lub zdiagnozowania u niego chorób, takich jak: rak, zawał, udar, choroba wieńcowa z leczeniem operacyjnym, niewydolność nerek, przeszczepianie narządów, utrata wzroku. Po zakończeniu ubezpieczenia, jeśli nie zaszło żadne ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczony ma prawo do wypłaty 25% wpłaconych składek.

Medicasco (Amplico)

Jest to ubezpieczenie, które składa się z zestawu ubezpieczeń, takich jak: indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu na skutek choroby, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu częściowego, trwałego inwalidztwa. Ubezpieczenie może zawrzeć osoba w wieku do 60 lat. Jeśli suma ubezpieczenia jest mniejsza niż 40 tys. zł, to wysokość składki nie zależy od wieku i płci ubezpieczonego.

Gwarancja dochodów Lwa (ING)

Umożliwia wieloletnie zabezpieczenie dochodów uposażonych w razie śmierci, ciężkiej choroby, inwalidztwa ubezpieczonego. Uposażeni otrzymują miesięczne świadczenia przez okres określony w umowie. Jeśli nie zajdzie zdarzenie objęte ryzykiem, ubezpieczony uzyskuje premię. Wysokość składki ustalana jest indywidualnie w oparciu o okres umowy, wiek, płeć, stan zdrowia, uprawiany sport.

Ochrona Lwa (ING)

Gwarantuje bezpieczeństwo finansowe dla rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci. Świadczenia nie są objęte podatkiem od zysków i spadkowym. Wysokość składki jest ustalana indywidualnie i zależy od: wieku, płci, stanu zdrowia, wysokości ubezpieczenia, uprawianego sportu.

Mega Ochrona (HDI Gerling Życie)

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18–60 lat. Minimalny okres ubezpieczenia to 5 lat, górna granica wiekowa jego trwania to ukończenie 75 lat przez ubezpieczonego. Składki mogą być płacone co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 25 tys. zł. Świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i spadkowego. Ubezpieczony ma 6 pakietów do wyboru, które obejmują (w zależności od opcji) takie ryzyka, jak: śmierć w razie zawału i udaru, niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wypadku, leczenie szpitalne, poważne zachorowanie dziecka, osierocenie dziecka, śmierć małżonka w wypadku, śmierć rodzica. Można dokupić ubezpieczenia dodatkowe, obejmujące: śmierć w wypadku, uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wypadku, niezdolność do pracy powstałą na skutek wypadku, poważne zachorowanie.

Inny rodzaj produktów oferowanych przez TUnŻ w ramach ubezpieczeń na życie, to ubezpieczenia terminowe, takie m.in. jak:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (Allianz)

Jest przeznaczone dla osób, które mają zobowiązania finansowe i potrzebują zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie, dla osób chcących zabezpieczyć bliskich przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci/choroby/inwalidztwa. Umowa zawierana jest na czas określony 1–62 lata. Maksymalny wiek ubezpieczonego w chwili wygaśnięcia ubezpieczenia to 81 lat. Ubezpieczony określa wysokość składki i częstotliwość jej opłacania (co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście). Istnieje możliwość zawarcia dodatkowych umów, jak: na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z opłacania składek (inwalidztwo).

Life Casco (Allianz)

To ubezpieczenie krótkookresowe, niewymagające przeprowadzania badań lekarskich. Umowa zawierana jest na rok, bez konieczności przedłużania. Maksymalny wiek ubezpieczonego to 65 lat. Składka jest niska i jej wysokość (50 zł przy opłatach miesięcznych i 500 zł przy opłacie rocznej) nie zależy od wieku ubezpieczonego. Ubezpieczenie zabezpiecza takie ryzyka jak śmierć w nieszczęśliwym wypadku, ale także drobny uszczerbek na zdrowiu. Istnieje możliwość opłacenia składki z 30-dniowym opóźnieniem, jak również wykupienia kilku polis Life Casco jednorazowo.

Terminowe indywidualne ubezpieczenie na życie (Warta)

Jest przeznaczone dla osób, które chcą czasowo zabezpieczyć swoje średnio- i długoterminowe zobowiązania finansowe oraz chcą zabezpieczyć siebie i najbliższych od zaistnienia niekorzystnych sytuacji życiowych. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje zgon ubezpieczonego. Istnieje jednak możliwość zawarcia umów dodatkowych, obejmujących: zgon w wypadku, inwalidztwo wskutek wypadku, poważne zachorowanie, opłacanie składek na wypadek niezdolności ubezpieczonego do ich opłacania (inwalidztwo), pobyt w szpitalu, operację, Wartę Assistance Medyczny. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest dopasowany do potrzeb ubezpieczonego. Istnieje możliwość indeksacji składki. Ubezpieczony może zmienić częstotliwość opłacania składek oraz zwiększyć sumę ubezpieczenia w związku z takimi wydarzeniami, jak: zawarcie małżeństwa, urodzenie lub przysposobienie dziecka.

Ubezpieczenie roczne (Warta)

Jest to terminowe ubezpieczenie na życie zawierane na okres roku. Grupą docelową są osoby mające zobowiązania finansowe i chcące ochronić najbliższych na wypadek zaistnienia niekorzystnych sytuacji życiowych. Pakiet I obejmuje zgon, Pakiet II – zgon, zgon w wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, osierocenie dziecka wskutek wypadku. Pakiet III – zgon, zgon w wyniku wypadku, poważne zachorowanie, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, dzienne świadczenie szpitalne, osierocenie dziecka w wyniku wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu. Składka może być opłacana co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście.

Bezpieczni razem (HDI Gerling Życie)
 
Jest to terminowe ubezpieczenie na życie przeznaczone dla osób w wieku 16–65 lat. Okres, na jaki może być zawarta umowa ubezpieczenia, to minimum rok. Ubezpieczenie może trwać maksymalnie do 70. roku życia ubezpieczonego. Składki mogą być opłacane co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ujęta w umowie. Wariant I umowy – ze stałą sumą ubezpieczenia – zapewnia ochronę życia na jednakowym poziomie. Wariant II – ze zmienną sumą ubezpieczenia – umożliwia decydowanie o wysokości sumy ubezpieczenia w danym roku. Ubezpieczony może zwiększyć sumę ubezpieczenia do 30% dotychczasowej wartości w związku ze ślubem/urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Ubezpieczeni nie płacą podatku dochodowego i spadkowego. Umowa podstawowa obejmuje zgon ubezpieczonego. Istnieje możliwość zawarcia dodatkowych umów: na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku, śmierci w wypadku komunikacyjnym, trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu.

Kaskada (HDI Gerling Życie)

To terminowe ubezpieczenie na życie powiązane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przeznaczone dla osób w wieku 15–60 lat. Minimalny okres ubezpieczenia to 10 lat. Może ono trwać maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat. Składki płacone są z zadeklarowaną częstotliwością – co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł. Środki są inwestowane w 37 funduszy inwestycyjnych oferowanych przez 7 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczony może zawiesić na rok opłacanie składek w razie zaistnienia trudnej sytuacji życiowej. Istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek: śmierci w wypadku, niezdolności do pracy na skutek wypadku, poważnego zachorowania.

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny (Generali)

To terminowe ubezpieczenie na życie przeznaczone dla osób w wieku 15–60 lat. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Umowa jest zawierana na okres 3–30 lat. Składka może być opłacana co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, dotyczących takich ryzyk, jak: śmierć w nieszczęśliwym wypadku, trwałe inwalidztwo poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku, całkowita niezdolność do pracy, opłacanie składek w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy, poważne zachorowanie, poważna operacja, pobyt w szpitalu.

Kapitałowe (Benefia)

To połączenie ochrony życia i długoterminowego oszczędzania pieniędzy. Przeznaczone dla osób w wieku 15–61 lat (możliwość 61–71 lat ze składką jednorazową). Ubezpieczenie trwa 5–30 lat. Świadczenia nie są opodatkowane. Ubezpieczony może zawrzeć umowy dodatkowe: na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa poniesionego w nieszczęśliwym wypadku, opłacania składek na wypadek niemożności ich opłacania przez ubezpieczonego związany z trwałym kalectwem.

Terminowe (Benefia)

Obejmuje ochronę życia oraz finansowe zabezpieczenie rodziny, zabezpieczenie kredytu. Przeznaczone dla osób w wieku 15–61 lat. Umowa zawierana jest na czas określony 3–30 lat. Składki mogą być opłacane co miesiąc, trzy, sześć, dwanaście. Środki nie są objęte podatkiem dochodowym i od spadku. Można wykupić umowy dodatkowe na wypadek: śmierci w nieszczęśliwym wypadku, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, niemożności opłacania składek w związku z trwałym inwalidztwem.

Terminowe (Amplico)

To indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym. Przeznaczone jest dla osób w wieku 18–70 lat. Zawierane na czas określony w umowie. Jeśli w czasie trwania umowy nastąpi zdarzenie objęte ochroną, ubezpieczony dostaje pieniądze, jeśli nie – nie dostaje nic. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie kredytu (poręczyciele nie spłacają długów ubezpieczonego w razie jego śmierci). Zawarcie umowy może być poprzedzone badaniami lekarskimi (zależy od wieku i sumy ubezpieczenia).

Kolejny rodzaj ubezpieczeń to ubezpieczenia na życie i dożycie oraz skierowane do seniorów.

Twoje Marzenia – indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie (PZU Życie)
 
Produkt łączy w sobie: ubezpieczenie, oszczędzanie oraz ochronę finansową rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. Świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i spadkowego. Można zawiesić opłacanie składek, skrócić okres ubezpieczenia, zamienić je w bezskładkowe. Czas trwania umowy określa ubezpieczony. Ma on także możliwość dokupienia umów dodatkowych – na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku, inwalidztwa w nieszczęśliwym wypadku oraz przejęcia opłacania składek w razie niemożności ich opłacania.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (Allianz)

Przeznaczone jest dla osób chcących zwiększyć swoją emeryturę i jednocześnie zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci. Środki wypłacane są w wypadku śmierci lub dożycia określonego w umowie wieku. Umowa zawierana jest na czas określony 5–52 lata, maksymalny wiek ubezpieczonego to 70 lat. Ubezpieczony może zdecydować się na produkt o określonej ochronie ubezpieczeniowej – 1:0,5 (w wypadku dożycia ubezpieczony dostaje 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci); 1:1 (w wypadku dożycia ubezpieczony dostaje 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci); 1: 1,5 (w wypadku dożycia ubezpieczony dostaje 150% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci). Pieniądze gromadzone na rachunku zysków są bezpiecznie inwestowane. Ubezpieczony ma prawo do 30-dniowej zwłoki w opłacaniu składek, częściowej wypłaty składek, czasowego zawieszenia opłacania składek, zamiany ubezpieczenia w bezskładkowe. Istnieje możliwość wykupienia umów dodatkowych, na wypadek: śmierci w nieszczęśliwym wypadku, poważnego zachorowania, zwolnienia z opłacania składki w razie inwalidztwa i niezdolności do ich opłacania.

Specjalnie dla Seniorów (Allianz)

Przeznaczone jest dla osób w wieku powyżej 60 lat. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Pod zastaw polisy można wziąć pożyczkę. Wysokość ubezpieczenia zależy od wieku ubezpieczonego. Pieniądze są inwestowane w fundusze. Składka opłacana jednorazowo wynosi min. 3 tys. zł, raz na rok – 1,2 tys. zł, co pół roku – 600 zł, co 3 miesiące – 300 zł, co miesiąc – 100 zł. Można opłacać składki doraźne w wysokości minimum 500 zł. Ubezpieczony ma prawo do 30-dniowej zwłoki w opłacaniu składki oraz zawieszenia opłacania składek.

Lew Senior (Generali)

To ubezpieczenie na życie skierowane do osób w wieku 50–75 lat, bez względu na stan zdrowia. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Składka jest płatna co miesiąc z góry, a jej minimalna wysokość to 25 zł. Suma ubezpieczenia wynosi 8–20 tys. zł.

Senior+ (Amplico)

To indywidualne ubezpieczenie na dożycie o charakterze ubezpieczeniowym. Umożliwia wypłacenie kapitału po upłynięciu okresu określonego w umowie. W razie dożycia do końca okresu zaznaczonego w umowie ubezpieczony dostanie premię. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18–65 lat. Może być wypłacane jednorazowo lub w formie renty. Do tej umowy może być dokupiona dodatkowa – na wypadek trwałego inwalidztwa w nieszczęśliwym wypadku. Umowa obejmuje inwalidztwo trwałe lub częściowe odniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku. W ciągu pierwszych 6 lat suma ubezpieczenia wzrasta o 10% co rok.

Życie+ (Amplico)

To ubezpieczenie na życie i dożycie o charakterze ochronno-oszczędnościowym przeznaczone dla osób w wieku 18–65 lat. Umożliwia wypłatę świadczeń jednorazowo lub w postaci renty. W zależności od wieku i sumy ubezpieczenia może być konieczność poddania się badaniom lekarskim.

Sukcesor+ (Amplico)

To ochrona na wypadek śmierci. Ubezpieczony jest objęty ochroną także po ukończeniu wieku emerytalnego i zaniechaniu płacenia składek w tym momencie. W wieku 100 lat uzyskuje całość ubezpieczenia i premię nadzwyczajną.

Ostatni rodzaj prezentowanych ubezpieczeń na życie to ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym i inwestycyjno-ubezpieczeniowym.

Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne – Fundusz Gotówka (PZU Życie)

Przeznaczone jest dla osób pobierających świadczenia z PZU. Łączy w sobie ochronę życia oraz możliwość inwestowania. Środki z wpłat są lokowane w PZU OFI Gotówkowym (bezpieczne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe). Ubezpieczony może swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi. Ma prawo wcześniej rozwiązać umowę bez utraty zysków wypracowanych przez PZU. Opłata wstępna wynosi 1% składki.

Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku (PZU Życie)

Umożliwia inwestowanie środków w najlepszych funduszach inwestycyjnych w Polsce, takich jak: Fundusz Gwarantowany, PZU FIO Gotówkowy, Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, UniKorona Pieniężny, PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez, Arka BZ WBK Obligacji, UniKorona Obligacje, PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, PZU FIO Zrównoważony, UniStoProcent Bis, Arka BZ WBK Zrównoważony, UniKorona Zrównoważony, PZU FIO Akcji Krakowiak, Arka BZ WBK Akcji, UniKorona Akcje, Legg Mason Akcji. Strategia inwestycyjna jest indywidualnie dopasowywana do klienta. Może się on zdecydować na Wariant I ubezpieczenia (składki są wpłacane okresowo, minimalna wysokość pierwszej składki to 350 zł, następnych – 120 zł) lub na Wariant II (wpłata jednorazowa w wysokości minimum 9 tys. zł, istnieje możliwość opłat doraźnych). Świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i spadkowego. Ubezpieczony może dokupić dodatkowe ubezpieczenia – na wypadek śmierci (także w wyniku nieszczęśliwego wypadku).  

cdn.

 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

Sompo: Ubezpieczenie ryzyk transakcyjnych w Europie

Sompo International Holdings Ltd. z siedzibą na Bermudach, wyspecjalizowany dostawca ubezpieczeń i reasekuracji majątkowej, ogłosił, że jego...


czytaj dalej

VIG: Milion euro na rozwój pięciu innowacji

Vienna Insurance Group (VIG) rozstrzygnęła wewnętrzny konkurs na innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach inicjatywy VIG Xelerate grupa wybrała...


czytaj dalej

UFG: Wzrost wpływów, spadek wartości odszkodowań i świadczeń

W ubiegłym roku spadła wartość odszkodowań i świadczeń z działalności podstawowej, wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) –...


czytaj dalej

Generali: Modyfikacje w ofercie produktowej

22 czerwca Generali wprowadziło szereg zmian w swojej ofercie produktowej. Modyfikacje były efektem wspólnej pracy członków grupy roboczej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook