Odpowiedzialność cywilna właścicieli hoteli oraz ich gości
środa, 18 października 2000 13:51
Niewiele firm kieruje swą ofertę dla hoteli, pensjonatów – do ich właścicieli oraz gości, którzy muszą raczej skorzystać z ogólnych ofert OC oraz majątkowych. Ostatnio Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Energo-Asekuracja zaprojektowało unikatowy pakiet ubezpieczeniowy HOSTEA. Został on przygotowany wyłącznie na potrzeby hoteli, moteli, domów wypoczynkowych i pensjonatów.
Przedmiotem umowy firm, które wprowadziły postanowienia odmienne dla gości obiektów hotelarskich – jak ma to miejsce np. w Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe – są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się gościom obiektów hotelarskich położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gość obiektu hotelarskiego

Osoba zarejestrowana w księdze meldunkowej obiektu hotelarskiego, korzystająca z krótkotrwałego zakwaterowania lub korzystająca z miejsca pod ustawienie namiotu, przyczepy, pojazdu kempingowego.

Ubezpieczeniem nie są objęte i mimo zapłacenia składki nie są ubezpieczone osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wówczas ochrona ubezpieczeniowa wygasa. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie zbiorowej (bezimiennej) na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczającego.

Ochroną ubezpieczeniową są objęci wszyscy goście wskazanego we wniosku obiektu hotelarskiego, którzy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia korzystają z jego usług. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa obejmuje wszystkich gości obiektu hotelarskiego jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej składki i sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczający

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłacenia składki.

Ochrona ubezpieczeniowa gościa obiektu hotelarskiego rozpoczyna się od dnia (godziny) dokonania zameldowania w recepcji i wydania ubezpieczonemu karty meldunkowej, nie wcześniej jednak niż od ustalonej w regulaminie funkcjonowania obiektu hotelarskiego godziny rozpoczęcia doby hotelowej.

Goście, którzy opłacili lub zarezerwowali pobyt w obiekcie hotelarskim minimum 24 godziny wcześniej są objęci ochroną ubezpieczeniową od momentu wejścia na teren obiektu hotelarskiego.

Obiekt hotelarski

Obiekt lub wyodrębniona jego część, zorganizowana i wyposażona w sposób umożliwiający świadczenie usług hotelarskich i przeznaczona do stałego lub okresowego świadczenia tych usług, wyposażony w obsługę recepcyjną prowadzącą ewidencję gości.

Obiekty hotelarskie

Hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, sanatoria, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, kempingi.

Ochrona ubezpieczeniowa gościa kończy się w momencie opuszczenia terenu obiektu hotelarskiego po wymeldowaniu, nie później jednak niż po zakończeniu ostatniej opłaconej doby hotelowej wskazanej na karcie meldunkowej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje gości zarówno na terenie obiektu hotelarskiego, jak i poza nim. Jej przedłużenie wymaga stosownego zapisu w księdze meldunkowej i wystawienia nowej karty meldunkowej.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest zazwyczaj na rok i jeżeli nie zostanie skutecznie wypowiedziana, przedłuża się ją automatycznie o kolejny rok. Jeżeli określone w umowie ryzyka przestają całkowicie i trwale istnieć, ubezpieczenie w odniesieniu do tych ryzyk wygasa.

Składka ubezpieczeniowa jest naliczana za każdego gościa obiektu hotelarskiego, za każdą dobę jego pobytu.

Zazwyczaj ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki z dołu, za minione okresy tygodniowe, najpóźniej trzeciego dnia następnego tygodnia, po tygodniu, za który są należne.

Jeżeli ubezpieczający nie dokonał płatności w terminie, a zdarzenie szkodowe nastąpiło już w tygodniu następnym, po tygodniu którego dotyczyło wezwanie do dokonania zapłaty, ubezpieczyciel może czuć się zwolniony z obowiązku realizacji świadczenia.

W momencie wezwania ubezpieczającego do zapłaty następuje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w taki sposób, że staje się ono skuteczne z chwilą rozpoczęcia następnego tygodnia ubezpieczenia po tygodniu, za który nie została zapłacona składka i którego dotyczy wezwanie do zapłaty.

Ubezpieczający jest zobowiązany przekazywać do ubezpieczyciela miesięczne rozliczenie składki, sporządzone na podstawie księgi meldunkowej obiektu hotelarskiego, zawierające ewidencję osób ubezpieczonych (imię i nazwisko) oraz liczbę noclegów, którą każda osoba przebywała w obiekcie hotelarskim w ciągu poprzedniego miesiąca.

Większość firm nie przygotowała specjalnego pakietu ubezpieczeń dla obiektów hotelarskich. Proponują one jednak OC z tytułu prowadzonej działalności wraz z wyłączeniem ryzyka odpowiedzialności prowadzącego hotel za szkody w rzeczach wniesionych przez osoby korzystające z jego usług. Taką ofertę mają np. TU Compensa, PZU, TUR Warta.

Wyjątkiem jest Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Energo-Asekuracja, które zaprojektowało unikatowy pakiet ubezpieczeniowy Hostea. Został on przygotowany wyłącznie na potrzeby hoteli, moteli, domów wypoczynkowych i pensjonatów.

Podstawową cechą pakietu Hostea jest kompletne ubezpieczenie działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności cywilnej uwzględniającej ostatnie zmiany prawne. W ramach pakietu proponuje się także właścicielom i zarządcom hoteli preferencyjne ubezpieczenia prywatne.

Korzyści pakietu ubezpieczeniowego Hostea:
 • Brak obaw o większą odpowiedzialność właściciela lub zarządcy wynikającą ze zmian w prawie. W tej chwili hotel odpowiada na zasadzie ryzyka, a nie – jak było do niedawna – na zasadzie winy. Oznacza to, że gość hotelowy może domagać się rekompensaty, przykładowo za utracone rzeczy, nawet jeśli nie było włamania czy rabunku. Pakiet Hostea chroni od odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka. Gwarantuje on także całościową ochronę mienia hotelu oraz mienia prywatnego właściciela lub zarządcy hotelu.

Rzecz wniesiona przez gościa hotelowego

Rzecz powierzona ubezpieczającemu lub osobie u niego zatrudnionej lub rzecz umieszczona w miejscu przez nich wskazanym albo do tego celu przeznaczonym.

 • Spokój o przyszłość poprzez pewność właściwego zabezpieczenia swojego źródła utrzymania, jakim jest hotel.
 • Mniejsze koszty dzięki zniżkom za to, że ubezpieczenia są kompleksowe, a sama płatność może być rozłożona na raty.
 • Więcej czasu dzięki ustaleniu jednego w roku terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 • Oszczędności w budżecie domowym spowodowane preferencyjnymi wysokościami składek na ubezpieczenia prywatne, takie jak mieszkanie czy samochód.

Koszty ubezpieczenia: podanie dokładnej ceny, czyli wysokości składki, jest niemożliwe, ponieważ wysokość składki zależy od wysokości majątku, zakresu ochrony itp. Zawieranie ubezpieczeń kompleksowych jest zawsze tańsze niż kupowanie każdego ubezpieczenia z osobna.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności hotelarskiej umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie wymienione zakresy ochrony lub wybrane, w dowolnym układzie „Energo-Asekuracja”, w zależności od wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, udziela ochrony:
 • za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym (w tym wynikającym z faktu prowadzenia restauracji, baru, kawiarni, parkingu) z wyjątkiem szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu rzeczy wniesionych przez osobę gościa hotelowego, korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu,
 • za szkody rzeczowe wyrządzone gościowi hotelowemu w rzeczach wniesionych przez niego na teren hotelu lub podobnego zakładu,
 • za szkody finansowe będące następstwem niewywiązania się z umowy gościny hotelowej,
 • za szkody rzeczowe będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przechowania w szatni i/lub na parkingu, prowadzonych jako integralna część działalności w formie hotelu lub podobnego zakładu.

Włączenie do ochrony zakresu określonego w ostatnim podpunkcie jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
 • szatnia znajduje się w wyodrębnionym pomieszczeniu ze stałą – tj. przez cały czas użytkowania – obsługą, a oddanie odzieży do szatni potwierdzane jest żetonem trwale oznaczonym,
 • parking strzeżony jest całodobowo, teren parkingu jest oświetlony i ogrodzony, ogrodzenie jest na podmurówce albo ma inne zabezpieczenia uniemożliwiające wyprowadzenie pojazdu przez rozciętą siatkę, prowadzona jest ewidencja pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z podaniem marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, godziny wjazdu i wyjazdu, stanu pojazdu (opis uszkodzeń pojazdu wjeżdżającego), a oddanie pojazdu na parking potwierdzane jest wystawieniem kwitu, który stanowi także podstawę do wydania pojazdu.

„Energo-Asekuracja” na warunkach wyznaczonych umową ubezpieczenia zobowiązana jest do wypłacenia należnego od ubezpieczającego odszkodowania w granicach jego odpowiedzialności, nie więcej jednak niż do wysokości podlimitu sumy gwarancyjnej na zdarzenie i wysokości sumy gwarancyjnej na umowę.

Poza wypłatą odszkodowania „Energo-Asekuracja” pokrywa:
 • uzasadnione i niezbędne koszty, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, jeżeli celowość poniesienia takich kosztów była uzasadniona okolicznościami szkody, chociażby podjęte środki okazały się bezskuteczne,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za zgodą „Energo-Asekuracji” w celu ustalenia okoliczności i/ lub rozmiaru szkody,
 • uzasadnione i uzgodnione z „Energo-Asekuracją” koszty procesu z udziałem ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Powyższe koszty nie są zaliczane do sumy gwarancyjnej, z tym jednak, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% sumy gwarancyjnej na umowę.

Na wniosek ubezpieczającego strony ustalają sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności „Energo-Asekuracji” za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Każdorazowo wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. Ubezpieczający może podwyższyć poziom sumy gwarancyjnej za opłatą dodatkowej składki w wysokości uzgodnionej między stronami.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, w którym powinny się znaleźć co najmniej następujące dane:
 • imię i nazwisko ubezpieczającego lub nazwa reprezentowanego podmiotu,
 • imię i nazwisko ubezpieczonego lub nazwa reprezentowanego podmiotu,
 • adres lub adres siedziby,
 • określenie rodzaju hotelu lub podobnego zakładu oraz zakres świadczonych usług,
 • kategoria hotelu lub podobnego zakładu,
 • cena za jedną dobę gościny hotelowej,
 • liczba pokoi i liczba osób, które mogą w jednym czasie korzystać z gościny hotelowej,
 • wskazanie zakresu ochrony,
 • czas trwania umowy ubezpieczenia,
 • określenie sumy gwarancyjnej i podlimitu sumy na jedno zdarzenie (przy zakresie ochrony dotyczącym szkód z umowy przechowania na parkingu),
 • opis parkingu i charakterystyki zabezpieczeń.

Odpowiedzialność „Energo-Asekuracji” rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki, chyba że umówiono się inaczej. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na dwanaście miesięcy lub na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe), nie mniej jednak niż na 30 dni.

Przy umowach zawartych na okres ubezpieczenia krótszy niż 3 miesiące składkę opłaca się jednorazowo. Przy umowach zawartych na co najmniej 3-miesięczny okres ubezpieczenia składka może być opłacona jednorazowo lub w ratach. Przy rozłożeniu składki na raty, wysokość i terminy ich płatności zostają określone w umowie ubezpieczenia.

Przy dokonywaniu zwrotu składki, tytułem kosztów manipulacyjnych, potrąca się 20% składki przypadającej do zwrotu.

Wartości pieniężne

Krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki podróżne i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz platyna, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także metale z grupy platynowców, takie jak rod, pallad, iryd itp.

Z podmiotami utrzymującymi hotele, motele, zajazdy, schroniska turystyczne, domy pracy twórczej, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, pensjonaty, domy wczasowe, domy wypoczynkowe – umowy ubezpieczenia zawiera Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Największy polski ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w umowie ubezpieczenia działalnością lub posiadanym mieniem zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub gościowi hotelowemu przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona:
 • na odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości hotelowych,
 • ponadto może być objęta odpowiedzialność ubezpieczającego za kradzież,
 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub rowerów wstawionych przez gości hotelowych do garażu hotelowego lub przechowywanych na parkingu strzeżonym, prowadzonym przez ubezpieczającego.

Pod rygorem utraty prawa do odszkodowania, ubezpieczający jest obowiązany przechowywać przedmioty oddane do przechowania w zamkniętym schowku, tj. w skarbcu, szafie pancernej, szafie stalowej lub kasecie metalowej przytwierdzonej do stałego elementu pomieszczenia oraz prowadzić ewidencję przyjmowanych do przechowania przedmiotów, zawierających następujące dane:
 • dokładne określenie i opis przedmiotu wraz z podaniem jego wartości,
 • datę oddania do przechowania,
 • podpis oddającego przedmiot do przechowania,
 • datę odebrania przedmiotu z przechowania,
 • podpis odbierającego przedmiot z przechowania.

W razie zaginięcia lub kradzieży przedmiotów ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwe organy policji. Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązku, PZU może odmówić wypłaty odszkodowania.

PZU jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, najwyżej jednak do wysokości sumy ubezpieczenia za każde zdarzenie, bez względu na liczbę szkód powstałych z tego samego zdarzenia.

W razie objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności, o których mowa wyżej, granicą odpowiedzialności ubezpieczającego jest suma gwarancyjna, określająca odpowiedzialność ubezpieczającego za mienie:
 • wniesione przez gości przyjętych na nocleg,
 • przyjęte na przechowanie.

PZU jest obowiązany do:
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą PZU w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
 • zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody,
 • pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie PZU lub za jego zgodą,
 • pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU wyraził na to zgodę.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
 • wyrządzone umyślnie,
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu ubezpieczony (?) wiedział lub wiedzieć powinien,
 • powstałe w następstwie działań wojennych (stanu wojennego), rewolucji, konfiskat itp., niepokojów społecznych, strajków oraz udziału ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach,
 • wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów i parków,
 • które łącznie nie przekraczają 50% najniższego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • polegające na zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
 • powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej i zanieczyszczenia radioaktywnego,
 • wyrządzone poza granicami RP, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej.

Ponadto PZU nie odpowiada za szkody rzeczowe:
 • wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego. Osobami bliskimi są: małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, rodzice przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe,
 • wyrządzone wspólnikom lub osobom bliskim wspólnikom,
 • powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie działającego,
 • powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
 • za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego,
 • w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania lub innej podobnej formy (np. leasingu).

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego zawierającego informacje niezbędne do wystawienia dokumentu ubezpieczenia i określenia należnej składki.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 • imię i nazwisko lub nazwę i adres ubezpieczającego,
 • określenie ryzyka, które ma być objęte ubezpieczeniem,
 • czas trwania umowy ubezpieczenia,
 • sumę gwarancyjną.

Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki, chyba że umówiono się inaczej.

Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym PZU wypłacił odszkodowanie lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Artur Negri


Wniosek powinien zawierać:
 • dane o ubezpieczającym – pełna nazwa, siedziba, adres kontaktowy,
 • okres trwania umowy,
 • sumę ubezpieczenia,
 • informację, czy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków został przez innego ubezpieczyciela odrzucony lub umowa rozwiązana,
 • łączną liczbę miejsc noclegowych obiektu hotelarskiego w dniu rozpoczęcia umowy,
 • informację o planowanym oddaniu do użytku w okresie trwania umowy nowych miejsc noclegowych,
 • obłożenie obiektu w ciągu roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia umowy, wyrażone w osobo/noclegach, w podziale na miesiące,
 • plan obłożenia obiektu hotelarskiego w okresie trwania umowy, wyrażony w osobo/noclegach, w podziale na miesiące.

Słownik

Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.

Prowadzący działalność gospodarczą w formie hotelu lub podobnego zakładu – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem hotelu lub podobnego zakładu bądź zarządzająca hotelem lub podobnym zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej z właścicielem hotelu lub podobnego zakładu.

Osoba trzecia – każda osoba, której ubezpieczający wyrządził szkodę poza stosunkiem obligacyjnym wiążącym go z tą osobą jako kontrahentem.

Poszkodowany – każda osoba, która dozna szkody, za którą to szkodę odpowiedzialny cywilnie jest ubezpieczający.

Szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

Szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia.

Szkoda finansowa – strata wyrażona w pieniądzu będąca następstwem niewywiązania się z umowy gościny hotelowej, a polegająca na konieczności poniesienia zwiększonych kosztów zastępczej gościny hotelowej i/lub kosztów jej poszukiwania (bez szkód pośrednich).

Osoba bliska – małżonek lub osoba, z którą ubezpieczający pozostaje w faktycznym związku, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, zięciowie i synowe.
Hotel lub podobny zakład – hotel, motel, pensjonat, sanatorium, prewentorium, domy wypoczynkowe, gospodarstwo agroturystyczne.

Gość hotelowy – osoba fizyczna korzystająca z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Gościna hotelowa
– świadczenie usług noclegu i innych oferowanych przez hotel za odpłatnością.

Mieszkanie hotelowe – cena samego noclegu, liczona za jedną dobę hotelową od osoby.

Wypadek (zdarzenie) – działanie lub zaniechanie ubezpieczającego, w wyniku którego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, kiedy prowadzi on działalność gospodarczą w formie hotelu lub podobnego zakładu, zostaje wyrządzona szkoda; przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że zostały zgłoszone w chwili zgłoszenia pierwszego roszczenia.

Udział własny – procentowo określona wartość szkody ponoszona przez ubezpieczającego w każdej szkodzie będącej następstwem niewywiązania się z umowy gościny hotelowej i/lub z umów przechowania.

Przechowanie – umowa, w której przechowawca zobowiązuje się czuwać przez oznaczony lub nie oznaczony czas nad zachowaniem w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie.

Suma gwarancyjna – górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia, ustalana na wniosek ubezpieczającego.

Podwyższenie sumy gwarancyjnej – uzupełnienie poziomu sumy gwarancyjnej do wartości pierwotnej, za odrębnie ustaloną składkę po wypłacie odszkodowania.
 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

VIG: Milion euro na rozwój pięciu innowacji

Vienna Insurance Group (VIG) rozstrzygnęła wewnętrzny konkurs na innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach inicjatywy VIG Xelerate grupa wybrała...


czytaj dalej

Lemonade: Pozew w imię standardów etycznych

Funkcjonująca z wykorzystaniem sztucznej inteligencji firma z branży insurtech, Lemonade Insurance Company, wniosła pozew przeciwko ONE Insurance,...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Koncentracja i stabilizacja w sektorze życiowym

W pierwszym kwartale tego roku rynek życiowy utrzymał, a nawet nieco zwiększył utrzymujący się od lat silny poziom koncentracji. Pięć największych...


czytaj dalej

Sotrender: Maj na ubezpieczeniowym Facebooku

Z najnowszej odsłony raportu „Facebook Trends” autorstwa firmy Sotrender wynika, że w maju największą liczbą fanów legitymowały się „Wrzucam na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook