Ubezpieczenia 2000 cz. 2
środa, 24 stycznia 2001 15:03
Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life SA

Indywidualny Program Kapitałowy „Komfort Życie” (program pilotażowy) to nowe ubezpieczenie, jakie wprowadziło towarzystwo w grudniu 2000 r.
Komfort Życia może stanowić zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na kupno mieszkania, domu. Umowa jest zawierana na 25 lat. Minimalny wiek przystąpienia do ubezpieczenia wynosi 14 lat, a maksymalny – do ukończenia przez klienta 45. roku życia. Zarówno umowa podstawowa, jak i umowy dodatkowe ulegają indeksacji. Istnieje możliwość częściowych wypłat kapitału w trakcie trwania umowy (po 10, 15, 20 latach). Ubezpieczony ma możliwość dokupienia dodatkowych opcji ochronnych, np. Asekuracja 2000+ (wypłata świadczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku); Gwarancja (przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składek w razie doznania przez ubezpieczonego trwałego i całkowitego inwalidztwa, uniemożliwiającego podjęcie pracy zarobkowej); Pierwsza Pomoc 2000+ (wypłata świadczenia, jeżeli wskutek wypadku ubezpieczony dozna złamania, trafi do szpitala lub przejdzie operację); Zdrowie (wypłata sumy ubezpieczenia w razie zachorowania na groźną chorobę – raka, zawał serca, chorobę wieńcową, udar, niewydolność nerek, przeszczep narządów, utratę wzroku); Pierwsza Pomoc 2000+ (wypłata 40 zł za dzień pobytu w szpitalu, operacja – 1,5 tys. zł, zachorowanie na groźną chorobę – wypłata sumy ubezpieczenia).

Po dożyciu przez ubezpieczonego do końca okresu umowy towarzystwo wypłaci 100% sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanymi zyskami. Istnieje możliwość otrzymania w równych częściach (po 25% sumy ubezpieczenia) wypłat wraz z zyskami po 10, 15, 20 i 25 latach trwania ubezpieczenia.

W razie naturalnej śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaci uposażonym 100% sumy ubezpieczenia wraz z zyskami. Gdy śmierć nastąpi wskutek NW, ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę 300% sumy ubezpieczenia wraz z zyskami oraz Super Premię. Sumy ubezpieczeń wypadkowych z Asekuracji 2000+ i Pierwszej Pomocy 2000+ rosną od drugiego roku trwania ubezpieczenia. Jest to tzw. Super Premia za kontynuację ubezpieczenia.

Cigna SA

W ubiegłym roku towarzystwo wprowadziło na rynek: Program ubezpieczeniowy dla grup zawodowych przeznaczony dla lekarzy weterynarii (luty 2000 r.); „PRYMUS” – Pierwszy Fundusz Edukacyjno-Oszczędnościowy z Ochroną Zdrowia (marzec 2000 r.); „Dealer Kredyt” (czerwiec 2000 r.); Ubezpieczenia medyczne „Świadczenie szpitalne” oraz „Świadczenie szpitalne NW” – grudzień 2000 r. (jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach trzech głównych umów: Życie Fundusz, Życie i Dożycie oraz Całe Życie) oraz umowy dodatkowe do Ubezpieczenia grupowego „Grupa Życie”.

Program ubezpieczeniowy przeznaczony dla lekarzy weterynarii zrzeszonych w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej jest oferowany w trzech wariantach: plan A – 99 zł składki rocznej, plan B – 149 zł składki rocznej, plan C – 249 zł składki rocznej. Ochrona ubezpieczeniowa w planie A obejmuje: Śmierć lub inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, Śmierć ubezpieczonego w „Pasach bezpieczeństwa”, Śmierć ubezpieczonego spowodowaną inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek. W planie B: Śmierć lub inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem; Osierocenie dzieci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Śmierć współmałżonka spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, Śmierć ubezpieczonego w „Pasach bezpieczeństwa”, Śmierć ubezpieczonego spowodowaną inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek. Natomiast w planie C ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: Śmierć lub inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, Osierocenie dzieci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Śmierć współmałżonka spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, Śmierć ubezpieczonego w „Pasach bezpieczeństwa”, Śmierć ubezpieczonego spowodowaną inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek, Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na OIOM-ie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

„PRYMUS” Pierwszy Fundusz Edukacyjno-Oszczędnościowy z Ochroną Zdrowia jest ubezpieczeniem na życie z funduszem, dającym ochronę zdrowia i życia dziecka z jednoczesnym gromadzeniem środków finansowych na jego przyszłe potrzeby. Ubezpieczonym jest dziecko. Podstawową funkcją programu jest budowa kapitału przeznaczonego na przyszłą edukację dziecka. Funkcje dodatkowe to: ochrona zdrowia dziecka na wypadek ciężkiej choroby oraz zabezpieczenie opłacania składki, co daje możliwość kontynuacji programu w razie śmierci lub inwalidztwa ubezpieczającego (np. rodzica).

W tym ubezpieczeniu są gwarantowane środki finansowe na leczenie ciężkich chorób dziecięcych (np. transplantacje ważnych organów, poważne poparzenia, nowotwory itp.) bez naruszenia wartości zebranego funduszu. Gdy nastąpi śmierć ubezpieczającego, towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składek. Po osiągnięciu przez dziecko 25. roku życia „PRYMUS” może zostać przekształcony w ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym. Po ukończeniu przez ubezpieczonego 18. roku życia jest uruchamiany program finansowania edukacji, polegający na wypłacaniu okresowego (np. miesięcznego) stypendium przez cały okres nauki lub jednorazowej wypłacie (nie przekraczającej 90% funduszu).

„PRYMUS” został wprowadzony na rynek w sposób do tej pory nie stosowany w Polsce w branży ubezpieczeniowej. Pierwsza akcja sprzedażowa jest realizowana w ramach pilotażowej kampanii marketingu bezpośredniego za pomocą mailingu, telemarketingu oraz reklamy typu Direct Response.

„Dealer Kredyt” jest produktem przeznaczonym dla klientów kupujących samochody. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie kredytobiorcy (ubezpieczającym jest dealer). Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie na wypadek: śmierci, całkowitego inwalidztwa i pobytu w szpitalu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. W trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu (min. 14 dni) Cigna SA wypłaca świadczenie w wysokości bieżącej raty kredytu. Do ubezpieczenia może przystąpić kredytobiorca, który ma ukończone 18 lat i nie ma przekroczonych 59 lat. Składka może być zapłacona jednorazowo lub raz w roku.

Przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego Cigna SA spełnia świadczenie na rzecz uposażonego (banku) w wysokości sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest równa wysokości zadłużenia.

Ubezpieczenia medyczne „Świadczenie szpitalne” oraz „Świadczenie szpitalne NW” funkcjonuje jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach trzech głównych umów oferowanych przez Cigna SA: Życie Fundusz, Życie i Dożycie oraz Całe Życie. „Świadczenie szpitalne NW” obejmuje: pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Wysokość wypłaconego świadczenia wynosi od 50 do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Natomiast „Świadczenie szpitalne” obejmuje: pobyt w szpitalu z dowolnej przyczyny (wysokość wypłaconego świadczenia wynosi od 50 do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu), zwrot kosztu przewozu ambulansem medycznym i leków po leczeniu szpitalnym.

Umowy dodatkowe do ubezpieczenia grupowego „Grupa Życie” obejmują: ubezpieczenie grupowe dotyczące śmierci rodziców małżonka ubezpieczonego, ubezpieczenie grupowe dotyczące pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie grupowe dotyczące pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem i przewozu ubezpieczonego ambulansem, ubezpieczenie grupowe dotyczące pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem i operacją, ubezpieczenie grupowe dotyczące pobytu ubezpieczonego w szpitalu, dodatkowe ubezpieczenie grupowe dotyczące śmierci dziecka ubezpieczonego, ubezpieczenie grupowe dotyczące uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie grupowe dotyczące urodzenia się dziecka ubezpieczonego.

TU Compensa Życie SA

Od połowy września ub.r. towarzystwo ma w swojej ofercie nowy produkt: Indywidualne Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci „Gwarancja Posag” oraz wprowadzone w lutym 2000 r. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku „Gwarancja Plus”.

Ubezpieczenie „Gwarancja Posag” może wykupić każda dorosła osoba, która nie ukończyła 55. roku życia, dowolnemu dziecku (uposażony) do ukończenia 17 lat. Podstawowym zakresem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Compensy Życie oraz wystąpienie w życiu uposażonego zdarzeń losowych. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca dziecku sumę ubezpieczenia wraz z udziałem w zysku. W razie śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy, towarzystwo przejmuje opłacanie składek do końca okresu umowy oraz zobowiązuje się do wypłacania miesięcznej renty w wysokości określonej w polisie. W razie śmierci dziecka (w czasie trwania umowy) ubezpieczony może otrzymać wartość wpłaconych składek lub wartość wykupu ubezpieczenia wraz z udziałem w zysku.

Do podstawowego ubezpieczenia można dokupić dodatkowe umowy, które obejmują ochroną zarówno życie ubezpieczonego, jak i uposażonego dziecka, np. ubezpieczanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu uposażonego dziecka, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania uposażonego (np. nowotwór, udar mózgu, niewydolność nerek, przeszczep narządów wewnętrznych, wszczepienie zastawki serca). W takiej sytuacji towarzystwo wypłaci dodatkowo 30% sumy ubezpieczenia. W razie śmierci ubezpieczonego wskutek NW towarzystwo Compensa Życie będzie wypłacać uposażonemu dziecku dodatkową rentę do końca okresu umowy. W przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego, powstałej w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, towarzystwo przejmuje opłacanie składek za cały okres niezdolności do pracy.

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku „Gwarancja Plus” z racji umowy podstawowej obejmuje ubezpieczeniem śmierć ubezpieczonego w okresie trwania umowy oraz dożycie przez niego do końca umowy. Ubezpieczonym może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma skończonego 60. roku życia (towarzystwo umożliwia wykupienie ubezpieczenia starszej osobie, ale w takim wypadku są weryfikowane stawki wypłacanych świadczeń). Minimalną sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczyciel. Wysokość płaconej składki jest uzależniona od kilku czynników: sumy ubezpieczenia, wieku i płci ubezpieczonego oraz okresu trwania umowy. Ubezpieczony ma prawo do podwyższania składki, a tym samym sumy ubezpieczenia na warunkach określonych przez towarzystwo. W każdą rocznicę trwania umowy klientowi przysługuje dopisanie udziału w zysku z inwestowanej części składki – nie może być mniejszy niż 90% zysku. Po dwóch latach opłacania składek ubezpieczony ma prawo do zmiany ubezpieczenia w bezskładkowe, ze zredukowaną sumą ubezpieczenia.

Gdy klient dożyje do końca umowy ubezpieczeniowej, towarzystwo wypłaci mu 100% sumy ubezpieczenia oraz udział w wypracowanym zysku. Natomiast w razie śmierci ubezpieczonego przed końcem umowy uposażeni otrzymają 50% sumy ubezpieczenia oraz 100% sumy ubezpieczenia i udział w zysku po zakończeniu trwania umowy.

FIAT Ubezpieczenia Życiowe SA

Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży w 2000 r. Grupowe ubezpieczenie na życie „Petrus Futuro”.

Jest to produkt skierowany do grup obejmujących co najmniej 20 osób. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona życia ubezpieczonego połączona z budową kapitału. Ubezpieczającym jest zakład pracy, zaś ubezpieczonym pracownicy zakładu lub uczestnicy grupy. Suma ubezpieczenia jest taka sama dla wszystkich uczestników programu. Składka jest płacona w ratach miesięcznych, przy czym składka przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową jest co roku modyfikowana ze względu na zmianę wieku i skład grupy.

Z części kapitałowej ubezpieczenia towarzystwo zapewnia świadczenie gwarantowanej (przez 10 lat) renty dożywotniej lub jednorazową wypłatę zgromadzonego i zrewaloryzowanego kapitału. W razie śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczyciel zapewnia wypłatę zgromadzonego kapitału oraz dwunastokrotność ostatniej wpłaconej składki regularnej na ubezpieczenie kapitałowe.

Generali Życie TU SA

Towarzystwo w 2000 r. rozszerzyło swoją ofertę o dwa produkty: Ubezpieczenie posagowe „Perspektywa Dziecka” oraz Terminowe Ubezpieczenie na Życie.

Ideą produktu „Perspektywa Dziecka” jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, jak również kapitału niezbędnego do startu w dorosłe życie. Na koniec okresu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca sumę ubezpieczenia powiększoną o udział w zyskach – jednorazowo lub jako stypendium. Jeżeli dziecko ukończy 18 lat i wstąpi w związek małżeński lub podejmie naukę na wyższej uczelni, towarzystwo wypłaci wartość wykupu polisy na preferencyjnych warunkach. Co roku towarzystwo dopisuje do wartości polisy wypracowany zysk (również wtedy, gdy Generali Życie TU przejmie na siebie obowiązek opłacania składek). Składkę można opłacać rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo. Istnieje również możliwość dokonywania wpłat doraźnych oraz indeksacji sumy ubezpieczenia o wskaźnik zaproponowany przez towarzystwo lub o 50% wartości wskaźnika zaproponowanego przez ubezpieczyciela.

W razie śmierci rodzica (ubezpieczającego) towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty dziecku miesięcznej renty w wysokości 2% sumy ubezpieczenia do zakończenia okresu umowy oraz do przejęcia na siebie obowiązku opłacania składek. Także w razie niezdolności do wykonywania przez rodzica pracy ubezpieczyciel zobowiązuje się do opłacania składki do końca umowy. W każdym przypadku po zakończeniu umowy ubezpieczeniowej towarzystwo wypłaci (dziecku) sumę ubezpieczenia wraz z udziałem w zyskach.

Jeżeli rodzic zginie w nieszczęśliwym wypadku, poza rentą towarzystwo wypłaci dziecku dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia (świadczenie to jest wypłacane z dodatkowej opcji ochronnej). W razie trwałego inwalidztwa dziecka Generali Życie TU SA wypłaci świadczenie w maksymalnej wysokości – 200% sumy ubezpieczenia (w tę sumę wchodzi świadczenie z opcji dodatkowej).

Podstawowy zakres ochrony Terminowego Ubezpieczenia na Życie obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie trwania umowy. Taki produkt może wykupić każdy, kto ma ukończone 15 lat, a nie przekroczył 60. roku życia. Umowa może zostać zawarta na minimum 5 lat, maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia. Jeżeli ubezpieczony wpłaci jednorazową składkę, to umowa może być zawarta na 3 lata. Minimalna składka miesięczna wynosi 100 zł, półroczna 300 zł, a roczna 400 zł. Natomiast minimalną sumę ubezpieczenia towarzystwo określiło na 10 tys. zł; dla wariantu z malejącą sumą ubezpieczenia – 50 tys. zł.

Generali Życie TU SA może przyznać ubezpieczającemu kwotę z tytułu udziału w zyskach, tzw. bonus. Warunkiem, jaki należy spełnić, jest min. 20-letni okres ubezpieczenia oraz okres opłacania składek krótszy niż połowa okresu ubezpieczenia. Towarzystwo wypłaca premię w razie dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu umowy. W przypadku śmierci ubezpieczonego uposażeni otrzymują sumę ubezpieczenia.

Do umowy podstawowej ubezpieczony może dokupić dodatkowe umowy obejmujące: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do wykonywania pracy.

TUnŻ „Polisa-Życie” SA

Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży „SCHOLAR 2000”, Zakładowa Polisa Emerytalna 2000, Indywidualna Polisa Emerytalna 2000, Rodzinna Polisa Emerytalna 2000, Grupowe Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców oraz Grupowe Ubezpieczenie na Życie Posiadaczy ROR to 5 nowych produktów, jakie towarzystwo zaoferowało klientom w 2000 r.

Uczniowie i studenci wszystkich placówek oświatowych, a także dzieci uczęszczające do przedszkoli, mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży „SCHOLAR 2000”. Niezaprzeczalnym atutem tego nowego produktu towarzystwa jest możliwość elastycznego określenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od preferencji ubezpieczonych. Obligatoryjny charakter ma jedynie ochrona życia ubezpieczonego, natomiast pozostałe ryzyka (zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, zgon rodziców lub teściów, narodziny dziecka) można dobierać w sposób fakultatywny. W ramach jednej placówki szkolnej możliwe jest zawarcie dwóch umów ubezpieczenia (np. uczniowie są objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie pięciu pierwszych ryzyk, zaś nauczyciele i pracownicy szkoły rozszerzają swoją ochronę o ryzyka zgonu rodziców lub teściów oraz narodzin dziecka).

Dotychczas ubezpieczenia „szkolne” były domeną majątkowych towarzystw ubezpieczeniowych, co powodowało, że ochrona życia ubezpieczonych była ograniczona jedynie do następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferta TUnŻ Polisa-Życie pozwala zapewnić ubezpieczonym pełną ochronę życia, niezależnie od przyczyny zgonu, oraz gwarantuje otrzymanie świadczenia w razie wystąpienia innych zdarzeń losowych.

Do pracodawców jest skierowana Zakładowa Polisa Emerytalna 2000 – ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym, które jest dostępne dla grup pracowników liczących już od 5 osób. W części ochronnej ubezpieczenie zawiera ryzyka zgonu (obligatoryjnie), dodatkowego świadczenia w razie wystąpienia zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz trwałej niezdolności do pracy (do wyboru). Wysokość gwarantowanej kwoty świadczenia jest określana przez ubezpieczającego, co pozwala zdecydować mu o proporcjach między częścią ochronną a kapitałową. Po odjęciu kosztów udzielanej ochrony pozostała część składki jest gromadzona na Indywidualnych Kontach Emerytalnych Ubezpieczonych. Ulokowane tam pieniądze są inwestowane w papiery wartościowe, które zapewniają wysoki zysk przy ryzyku ograniczonym do minimum. Dzięki temu, jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, firma gwarantuje, że kwartalna stopa zwrotu będzie zawsze wyższa od oprocentowania 3-miesięcznej lokaty w PKO BP SA. Po zawarciu Umowy Dodatkowej Funduszy każdy ubezpieczony ma również możliwość dodatkowego inwestowania swoich oszczędności w trzech funduszach (gwarantowanym, zrównoważonym i agresywnym), różniących się stopniem zaangażowania środków w papiery wartościowe, a tym samym także ryzykiem. Składka może być opłacana przez ubezpieczającego (pracodawcę), ubezpieczonego (pracownika) lub w ustalonych proporcjach przez obie strony.

Indywidualna Polisa Emerytalna 2000 może stanowić zarówno kontynuację Zakładowej Polisy Emerytalnej 2000 w przypadku wystąpienia ubezpieczonego z grupy, jak i być indywidualną umową, którą może podpisać z towarzystwem każda pełnoletnia osoba. Towarzystwo gwarantuje klientowi minimalną stopę zwrotu na zasadach analogicznych jak przy Zakładowej Polisie Emerytalnej.

Do małżeństw jest skierowana Rodzinna Polisa Emerytalna 2000, której konstrukcja sprawia, że jej wybór jest atrakcyjniejszy niż wykupienie dwóch odrębnych Indywidualnych Polis Emerytalnych 2000. W razie wystąpienia u każdego z małżonków wypadku ubezpieczeniowego otrzymują oni, oprócz świadczenia ochronnego i kapitałowego, świadczenie dodatkowe, w wysokości 15% wybranej wysokości świadczenia.

We wszystkich produktach ubezpieczeniowych z rodziny Polisa Emerytalna 2000, towarzystwo umożliwia wcześniejsze otrzymanie zgromadzonych środków, jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który stanowi górną granicę czasu trwania umowy ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie” SA oferuje kredytodawcom (bankom i instytucjom pośrednictwa kredytowego) Grupowe Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców, gwarantujące spłatę należności kredytowej w razie zgonu lub wystąpienia u kredytobiorcy poważnego zachorowania. Ubezpieczenie tego typu jest oferowane w dwóch wariantach: w I – suma ubezpieczenia maleje zgodnie z harmonogramem spłat kredytu, natomiast w II – suma ubezpieczenia jest stała, zaś kwotę nadwyżki ponad wysokość zobowiązania wobec kredytodawcy w dniu zajścia zdarzenia otrzymuje osoba dowolnie wskazana przez ubezpieczonego – Beneficjent II (Beneficjentem I jest kredytodawca). Podstawową funkcją takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie interesów instytucji udzielającej kredytu w sytuacji utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. Dodatkowym atutem jest fakt otrzymania jednorazowego świadczenia. Beneficjentami korzyści płynących z tego ubezpieczenia są również kredytobiorca i jego rodzina. Zyskują oni gwarancję, że w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ciężar spłaty należności przejmie towarzystwo ubezpieczeniowe. W rezultacie nie będą zobligowani do regulowania pozostałych rat kredytowych. Z tego ubezpieczenia mogą obecnie korzystać osoby pobierające kredyt na zakup samochodu w INVEST-BANK SA.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Posiadaczy ROR umożliwia podniesienie atrakcyjności oferty banku, natomiast klient lub wskazane przez niego osoby uzyskują finansowe zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, dotyczących jego zdrowia lub życia. W tym ubezpieczeniu towarzystwo umożliwia elastyczne kształtowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Składka może być opłacana zarówno przez bank (ubezpieczającego), jak i przez posiadaczy ROR (ubezpieczonych). Tym ubezpieczeniem są objęci posiadacze ROR-ów w INVEST-BANK SA.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Ubezpieczenie jednostkowe na życie „Maximum”, Ubezpieczenie jednostkowe na wypadek śmierci i dożycie „Optima”, Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (na życie prawnego opiekuna) „Futura”, Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (na życie dowolnej osoby) „Futura Pro” oraz Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym „Mocna Przyszłość” to nowe ubezpieczenia, jakie towarzystwo wprowadziło do sprzedaży w ubiegłym roku.

Ubezpieczenie jednostkowe na życie „Maximum” jest zabezpieczeniem finansowym najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Klient ma możliwość włączenia do podstawowej umowy ubezpieczenia dodatkowych opcji ochronnych: na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz przejęcia obowiązku opłacania składek przez towarzystwo na wypadek niezdolności do pracy ubezpieczonego. Co roku do sumy ubezpieczenia jest dopisywany zysk wypracowany przez towarzystwo.

Ubezpieczenie jednostkowe na wypadek śmierci i dożycia „Optima” gwarantuje ubezpieczonemu i jego najbliższym pełną ochronę ubezpieczeniową. Istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia dodatkowych opcji ochronnych: na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz przejęcia obowiązku opłacania składek przez towarzystwo na wypadek niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia lub renty w momencie dożycia przez osobę ubezpieczoną wieku określonego w polisie.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (na życie prawnego opiekuna) „Futura” zabezpiecza pomoc finansową dla dziecka, np. na zakup mieszkania, na sfinansowanie studiów. Ubezpieczonym jest jeden z rodziców. W razie śmierci rodzica towarzystwo zapewnia uposażonemu (dziecku) wypłatę comiesięcznej renty. Dziecko otrzymuje dożywotnią rentę w razie doznania trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli osoba ubezpieczona (rodzic) nie żyje.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (na życie dowolnej osoby) „Futura Pro” stanowi również pomoc finansową dla dziecka np. na zakup mieszkania, na sfinansowanie studiów. Ubezpieczonym jest dowolna osoba, np. dziadek, a uposażonym dziecko. Ubezpieczony partycypuje w zysku wypracowanym przez towarzystwo – jest on dopisywany do sumy ubezpieczenia. Po zakończeniu okresu umowy ubezpieczyciel wypłaca dziecku świadczenie w wysokości aktualnej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym „Mocna Przyszłość” jest nowoczesnym, uniwersalnym ubezpieczeniem na życie z funduszem inwestycyjnym przeznaczonym dla indywidualnych klientów. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego oraz gromadzenie i pomnażanie środków finansowych pochodzących ze składek. Ubezpieczający sam wybiera wysokość sumy ubezpieczenia oraz deklaruje procentowy podział składki między oferowane przez towarzystwo fundusze inwestycyjne: w fundusz zrównoważony, którego co najmniej 50% aktywów jest inwestowane w gwarantowane papiery dłużne, a nie więcej niż 40% aktywów w akcje notowane na giełdach papierów wartościowych, fundusz dłużnych papierów wartościowych, którego co najmniej 80% aktywów jest ulokowane w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz fundusz akcji, którego nie więcej niż 70% i nie mniej niż 30% aktywów jest przeznaczone w akcje dopuszczone do obrotu publicznego.

Ubezpieczający ma prawo do zwiększania lub obniżania wysokości sumy ubezpieczenia, a także do wyboru lub zmiany częstotliwości płacenia składek. Klient ma możliwość skorzystania ze zgromadzonego kapitału przez dokonanie całkowitego lub częściowego wykupu polisy po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym „Mocna Przyszłość” ubezpieczający może wykupić: umowę dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; umowę dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz umowę dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego przejęcia obowiązku opłacania przez towarzystwo składek na wypadek jego niezdolności do pracy.

TUnŻ Royal PBK SA

W 2000 r. towarzystwo opracowało i wprowadziło na rynek Ubezpieczenie uniwersalne „Kolory Życia”, które w zależności od potrzeb klienta może pełnić funkcję różnych produktów, np. ubezpieczenia terminowego (na życie) czy z funduszem inwestycyjnym.

Suma ubezpieczenia, określona przez klienta w tzw. widełkach, może być zmieniana w trakcie trwania umowy, co powoduje, że ubezpieczenie nabiera charakteru ochronnego lub ochronno-oszczędnościowego. W momencie zawierania umowy (na czas nie określony) towarzystwo wyznacza klientowi minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia uzależnioną od wieku, płci, a także wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia. Każdy ubezpieczony ma również wyznaczoną minimalną i optymalną składkę.

Wybór przez klienta maksymalnej sumy ubezpieczenia sprawia, że polisa spełnia funkcję ubezpieczenia terminowego. Wpłacane składki są w całości przeznaczone na ochronę życia ubezpieczonego. Wariant pośredni – suma ubezpieczenia mieszcząca się między maksymalną a minimalną wartością – nadaje „Kolorom Życia” charakteru ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego. Klient w ramach umowy ma zagwarantowaną ochronę życia oraz gromadzenie kapitału.

Posiadaczem tego produktu może być każdy, kto ukończył 10 lat, a nie przekroczył 66. roku życia. Ubezpieczający opłaca składkę miesięcznie, kwartalnie, raz na pół roku lub co rok. W czasie gorszej kondycji finansowej klient może wpłacać jedynie minimalną składkę, która umożliwia kontynuowanie umowy i podstawową ochronę – życia (wtedy polisa ma charakter ubezpieczenia terminowego). Zarówno składka minimalna, jak i optymalna są ustalane przez towarzystwo w momencie zawierania umowy, po uwzględnieniu wieku, płci, stanu zdrowia i wykonywanego zawodu.

W ramach ubezpieczenia „Kolory Życia” każdy ubezpieczony ma prowadzony indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa, na którym są gromadzone jego oszczędności. Obecnie towarzystwo proponuje indywidualnym klientom uczestnictwo w dwóch funduszach inwestycyjnych: Funduszu Stabilnego Wzrostu oraz Funduszu Zrównoważonym. Klient może jednocześnie ulokować kapitał w obu funduszach, w ustalonych przez siebie proporcjach. Ubezpieczony ma prawo przenosić środki między funduszami bez dodatkowych opłat.

Do ubezpieczenia uniwersalnego „Kolory Życia” klient może dokupić na początku umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej trwania dodatkowe opcje ochronne: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek następstw spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie na wypadek utraty zdolności opłacania składek z powodu trwałego i całkowitego inwalidztwa. Ubezpieczony może mieć wszystkie wymienione warianty lub tylko wybrany, w zależności od jego potrzeb.

W ramach ubezpieczenia uniwersalnego „Kolory Życia” klient ma prawo do okresowego zawieszenia opłacania składek w przypadku trudności finansowych (nawet na 1 rok), lokowania nadwyżek na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, a także możliwość częściowego wycofania kapitału – ubezpieczenie jest nadal kontynuowane, ulega zmianie suma ubezpieczenia, upoważniająca do wypłaty świadczenia.

TUnŻ Vienna Life SA

Towarzystwo rozpoczęło w 2000 r. sprzedaż czterech programów ubezpieczeniowych, które nawiązują do muzyki klasycznej: „Suita Wiedeńska” (ubezpieczenie kapitałowe na życie i dożycie z udziałem w zysku), „Sonatina” (ubezpieczenie na życie i dożycie z udziałem w zysku), „Nokturn” (ubezpieczenie na całe życie) i „Preludium” (ubezpieczenie terminowe na życie).

Ubezpieczenie kapitałowe na życie i dożycie z udziałem w zysku „Suita Wiedeńska” pomaga zgromadzić kapitał, który może być uzupełnieniem do emerytury. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia uposażony otrzymuje świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, powiększone o zysk z inwestycji dokonywanych przez towarzystwo. To ubezpieczony decyduje, czy położyć nacisk na inwestycyjny czy ochronny charakter polisy. „Suita Wiedeńska” gwarantuje indeksację świadczeń, dodatkowy udział w zysku, możliwość wypłaty zaliczki, a także pakiet dodatkowych opcji ochronnych obejmujących: inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku, zwolnienie z opłacania składek po utracie zdolności do pracy, powypadkowy zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ponadto ubezpieczenie „Suita Wiedeńska” jest produktem, w którym klient, niezależnie od płci, jest traktowany tak samo. Oznacza to, że wiele opcji dodatkowych, które tradycyjnie są dostępne tylko dla pracujących osób, TUnŻ Vienna Life SA proponuje także osobom prowadzącym wyłącznie dom, co oznacza pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Do podstawowej ochrony ubezpieczeniowej klient może dokupić dodatkowe opcje, jak np.: Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym wypłacane jest odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku; Ubezpieczenie dające możliwość otrzymania zasiłku za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku; Ubezpieczenie składki, które już od 43 dnia niezdolności klienta do pracy zwalnia go z dalszego opłacania składki.

Wykupując ubezpieczenie „Suita Wiedeńska” klient ma możliwość zróżnicowania sumy ubezpieczenia i wartości zgromadzonego kapitału, wypłaconego po zakończeniu umowy. Towarzystwo proponuje 3 warianty ubezpieczenia określające stosunek sumy ubezpieczenia na życie oraz sumy ubezpieczenia na dożycie – 1:0,5; 1:1; 1;2.

Ubezpieczenie kapitałowe na życie i dożycie z udziałem w zysku „Sonatina” jest sposobem zabezpieczenia przyszłości dzieci, ponieważ łączy funkcję ochronną z długoterminowym gromadzeniem kapitału. Dla tego programu ubezpieczyciel gwarantuje indeksację świadczeń, dodatkowy udział w zysku, możliwość zaliczkowej wypłaty, ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, inwalidztwem i dodatkowe świadczenie po śmierci ubezpieczonego. Wypłata sumy ubezpieczenia w programie „Sonatina” następuje dopiero w terminie wskazanym w polisie jako data zakończenia programu.

Ubezpieczenie na całe życie „Nokturn” zapewnia bezpieczeństwo rodzinie przy skróconym okresie płatności składki. Umożliwia zawarcie ubezpieczenia również osobom starszym, do 80 roku życia, przy minimum formalności, także za jednorazową składkę. Ubezpieczenie „Nokturn” jest nowością na polskim rynku, gdyż w ramach sumy ubezpieczenia pokrywane są także koszty pochówku i ceremonii pogrzebowej.

Ubezpieczenie terminowe na życie „Preludium” zapewnia maksymalną ochronę ubezpieczeniową przy niskiej składce. Gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność finansową najbliższym – podstawową ochroną jest objęte życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie może również stanowić finansowe zabezpieczenie spłaty kredytu, hipoteki lub innych należności finansowych.

TU „WARTA VITA” SA

W 2000 r. towarzystwo wprowadziło na rynek dwa typy indywidualnych ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym (typ unit-linked): Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne i Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne, a także Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie „WARTA VITA-EUROPA 2000” oraz Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym – „XXI-GRUPA” i Grupowe Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie Pracowników (spełniające wymagania ustawy o PPE).

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne daje klientowi możliwość uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przez utworzenie indywidualnego konta, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za wpłacane składki regularne i doraźne. Ubezpieczenie, oprócz możliwości inwestycyjnych, przewiduje również podstawową ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie zapewnia klientowi możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach limitów podanych przez towarzystwo oraz wybór ochronnego lub inwestycyjnego charakteru umowy ubezpieczenia.

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne charakteryzuje się zredukowaną częścią ochronną oraz przywiazywaniem większej wagi do inwestycyjnego charakteru ubezpieczenia. Poziom ochrony został ograniczony do minimum, dzięki czemu większość składki jest przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa w oferowanych przez towarzystwo funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczenie jest skierowane do klientów, którzy nie są pewni swoich przyszłych dochodów lub ich dochody są nieregularne. Po dwóch latach trwania umowy ubezpieczający może wstrzymać opłacanie składek regularnych i w dowolnym momencie wrócić do ich opłacania. W rocznicę polisy jest przewidziana zmiana wysokości składki. W każdym czasie trwania umowy, również podczas wstrzymania opłacania składek regularnych, jest możliwe dokonywanie wpłat doraźnych.

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe jest skierowane do osób, które chciałyby przeznaczyć zgromadzone środki na wypłatę dodatkowego świadczenia rentowego. Z tytułu umowy ubezpieczenia towarzystwo wypłaca świadczenie rentowe ubezpieczonemu do dnia jego zgonu lub na rzecz osoby wskazanej przez ubezpieczonego, gdyby jego śmierć nastąpiła przed końcem gwarantowanego okresu wypłat świadczeń rentowych. Przy wyborze rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej towarzystwo wypłaci osobie upoważnionej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu osoby ubezpieczonej (suma ubezpieczenia jest równa wysokości rocznej renty).

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie „WARTA VITA-EUROPA 2000” to produkt przeznaczony dla osób mających utrudnione możliwości kontaktu z agentami ubezpieczeniowymi. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta korespondencyjnie.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym „XXI-GRUPA” jest nowoczesnym programem łączącym ochronę zdrowia i życia ubezpieczonego z możliwością gromadzenia kapitału w funduszach inwestycyjnych. W ramach ubezpieczenia towarzystwo oferuje klientom ochronę ubezpieczeniową, obejmującą aż 22 ryzyka z grupy ryzyk wypadkowych, związanych z rodziną ubezpieczonego oraz stanowiących zabezpieczenie zdrowotne. W 2000 roku zakres ochrony ubezpieczenia „XXI – GRUPA” został rozszerzony o zdrowotny program ubezpieczeniowy Vita et Sanitas, który zapewnia ubezpieczonym ochronę w razie: poddania się przez ubezpieczonego operacji, pobytu ubezpieczonego w szpitalu oraz wystąpienia poważnego zachorowania.

Ubezpieczenie „XXI – GRUPA” pozwala na dostosowanie części ochronnej do zindywidualizowanych potrzeb klienta, wynikających np. ze specyfiki wykonywanego zawodu, z jednoczesną możliwością przeznaczenia części środków na zakup jednostek uczestnictwa w trzech oferowanych funduszach inwestycyjnych. Istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez przystąpienie, na zasadach preferencyjnych, do Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie – Kontynuacja.

Grupowe Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie Pracowników jest oferowane w formie pracowniczego programu emerytalnego (PPE). „WARTA VITA” SA jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, które zarejestrowało pracowniczy program emerytalny dla swoich pracowników w formie grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie.

Od 2000 r. towarzystwo oferuje swoim klientom trzy fundusze inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka: Fundusz Bezpieczny, Fundusz Zrównoważony i Fundusz Aktywny.

TU Winterthur Życie SA

Od czerwca 2000 r. towarzystwo wprowadziło do sprzedaży nowy produkt: Ubezpieczenie grupowe. Zostało ono opracowane w dwóch wariantach: jako ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym. Grupowe ubezpieczenie może być podstawą do pracowniczego programu emerytalnego.

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim ochronę życia ubezpieczonych, natomiast Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym spełnia funkcję ochronno-ubezpieczniową. Ten wariant ubezpieczenia daje możliwość dokonywania dodatkowych doraźnych wpłat na rachunek jednostek uczestnictwa zarówno przez zakład pracy, jak i samego ubezpieczonego. Składki uczestników Grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym są inwestowane przez Credit Suisse Asset Management (Polska) SA.

Zawierając umowę ubezpieczeniową z towarzystwem, zakład pracy może podzielić pracowników na 5 grup o zróżnicowanych sumach ubezpieczenia i składkach przeznaczonych na fundusz inwestycyjny. Oprócz umowy głównej ubezpieczony może mieć również dwie umowy dodatkowe: na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek niezdolności do pracy.

Wüstenrot Życie TU SA

Od listopada 2000 r. towarzystwo oferuje klasyczne ubezpieczenie na życie i dożycie – „Moje Życie”, oraz Ubezpieczenie terminowe na życie – „Moja Ochrona”.

Oferta nowego ubezpieczyciela jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych, którzy oczekują od ubezpieczenia maksymalnej ochrony, lub do osób mających zobowiązania finansowe i z tego powodu chcą zabezpieczyć rodzinę przed spłatą tych zobowiązań w razie zaistnienia zdarzenia losowego.

W obu produktach umowy podstawowe mogą zostać uzupełnione o umowy dodatkowe, obejmujace dodatkowe opcje ochronne, jak np. umowy dotyczące trwałego inwalidztwa, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz przejęcia opłacania składek na wypadek inwalidztwa ubezpieczonego.

Dodatkiem do ubezpieczenia „Moje życie” jest opcja dotycząca poważnych zachorowań, umożliwiająca uzyskanie (w określonej sytuacji ubezpieczeniowej) wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 50% lub 75% pierwotnej sumy ubezpieczenia, nie pomniejszając przy tym wysokości świadczenia wynikającego z umowy podstawowej.

Zurich TUnŻ SA

W styczniu 2000 r. do oferty towarzystwa zostało wprowadzone Ubezpieczenie Emerytalno-Inwestycyjne (z regularną składką).

Ubezpieczonym może zostać każdy, kto ma ukończony rok życia, a nie przekroczył 60 lat (towarzystwo nie wymaga od klienta żadnych badań lekarskich). Wysokość minimalnych składek regularnych zależy od wieku ubezpieczonego (tabela).

Minimalna składka dodatkowa wynosi 420 zł. Od towarzystwa klient otrzymuje gratis dodatkową ochronę – SNW. Dla każdej polisy towarzystwo otwiera rachunek jednostek inwestycyjnych – osobno są ewidencjonowane jednostki zakupione za składki regularne, a osobno za składki dodatkowe. Alokacja składek regularnych wynosi – 100%, a alokacja składek dodatkowych – 101%. Klient ma do wyboru trzy fundusze inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka: Fundusz Pieniężny, Fundusz Mieszany oraz Fundusz Agresywny.

Opłata za zarządzanie środkami funduszu wynosi rocznie 2,5% wartości jego aktywów i jest naliczana proporcjonalnie do częstotliwości dokonywanej wyceny jednostek inwestycyjnych. Opłata za administrowanie polisą kosztuje ubezpieczonego 6 zł miesięcznie (3 zł dla polis zamienionych w bezskładkowe).

Małgorzata Dygas

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy